www dld.go.th
   
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line (application)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุขององค์กรด้านคนพิการ องค์กรอื่นที่ให้บริการแก่คนพิการที่ได้รับรองมาตรฐาน จากคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๑๐๒๘/๒๕๖๐ เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของ
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐
   
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๖๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับพัศดุปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๖๔๕/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
   

ปก กษ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐

   
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการจำหน่าย พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
   
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการแจกจ่าย พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
   
ข้อกําหนดกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการตรวจรับรอง การพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) พ.ศ. ๒๕๖๐
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดท้องที่และชนิดสัตว์ที่ต้องทำเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ (๒๕๖๐)
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๕๔/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินคดีแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
   
กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
   

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐

   

- คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๒๔๓/๒๕๖๐ เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐

- คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๓๐๘/๒๕๖๐ เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๐

   
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๙ (๔๖๓/๒๕๔๑)

 

รับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. .... (แสดงความคิดเห็น)
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์สัตว์พื้นเมือง พ.ศ. .... (แสดงความคิดเห็น)
 

 

ข่าวเด่นประเด็นร้อน (ปศุสัตว์)
 
อุทาหรณ์คดีคนรักสัตว์ หนุ่มจับแมวทุบพื้น-ผนัง ตร.เค้นจนรับฆ่ามา9ตัว
โคตรโหดฟันหมาขาขาด2ข้าง คนงานฉุนกัดรองเท้า สาวเจ้าของโร่แจ้งตร.
สยอง! เฒ่าวัย 60 มีดปาดคอน้องหมา 8 เดือน แล่หนัง ลากไปตามถนน
เฉือนจนเหวอะ
สารวัตรยิงหมา!!
ลดโทษเหลือกักขัง 2 เดือน พ่อค้าข้าวมันไก่ ฟันหมาตาย
--------------------------------------------------------------------
 
 

ภาพข่าวกิจกรรม

 


โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์
หลักสูตร "การพัฒนานิติกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายใหม่" (๒๘/๕/๕๘)

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "กฎหมายและระเบียบด้านปศุสัตว์ เพื่อรองรับ AEC" (๒๒/๓/๕๖)


สำนักกฎหมายร่วมประชุมชี้แจง ร่างระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจคัดสัตว์ และจำหน่ายสัตว์ พ.ศ. .... และร่วมงานพิธีทอดกฐิน กรมปศุสัตว์ ๒๕๕๕ (๒๑/๑๑/๕๕)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครือข่ายนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์" (๑/๑/๕๖)


โครงการประชุมสัมมนา "การจัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนากฎหมายกรมปศุสัตว์"(๑๒/๙/๕๕)

พิธีมอบโล่ห์รางวัล และประกาศเกียรติคุณ ครบรอบ ๗๐ ปี กรมปศุสัตว์ (สำนักกฎหมาย) (๕/๕/๕๕)

สำนักกฎหมายบรรยาย: โครงการพัฒนาข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ DLD:Talent 1/55 นายสัตวแพทย์ / นักวิชาการสัตวบาล ประจำปี 2555 (๑๔/๓/๕๕)
นิติกรเข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตร ผู้ผ่าน การทดสอบตามโครงการ ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมุลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (๑๗/๔/๕๕)

 

 

 
นายสุเทพ ยิ้มละมุล
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
 
สำนักกฎหมาย
 
กรมปศุสัตว์
ระบบจัดเก็บเอกสาร กรมปศุสัตว์
รวมข้อมูลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เอกสารเผยแพร่
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด กรมปศุสัตว์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
มติการประชุม คณะรัฐมนตรี
หน่วยงาน
 
ความร่วมมือทางวิชาการ
social media
 
 

พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 
E-Mail Address :: legal1@dld.go.th , legal3@dld.go.th
แสดงผลได้ดีที่ความละ เอียด 1024 x 768 จุด  IE 7 ขึ้นไป
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 22 เมษายน 2560
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

hit counter