www dld.go.th
   
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line (application)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๒๙/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัตราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
   
มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน (นายพงศธร โกนิล)
   
มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน (นายเอกอัคระ ทะชาดา)
   
แนวทางในการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และแนวทางในการดำเนินคดีในศาลปกครอง กรณีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถูกฟ้องคดีในศาลปกครอง
   

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (β-Agonist)
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๓๕๓/๒๕๖๒ เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๒
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๒๗๖/๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ลงวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑
   
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วข้อมูลข่าวสารของกรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๓๙/๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑ (อนุสนธิคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕)
   
การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุขององค์กรด้านคนพิการ องค์กรอื่นที่ให้บริการแก่คนพิการที่ได้รับรองมาตรฐาน จากคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ
   
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
   

 

 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์
 
 

กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559

 
ข่าวเด่นประเด็นร้อน (ปศุสัตว์)
 
อุทาหรณ์คดีคนรักสัตว์ หนุ่มจับแมวทุบพื้น-ผนัง ตร.เค้นจนรับฆ่ามา9ตัว
โคตรโหดฟันหมาขาขาด2ข้าง คนงานฉุนกัดรองเท้า สาวเจ้าของโร่แจ้งตร.
สยอง! เฒ่าวัย 60 มีดปาดคอน้องหมา 8 เดือน แล่หนัง ลากไปตามถนน
เฉือนจนเหวอะ
สารวัตรยิงหมา!!
ลดโทษเหลือกักขัง 2 เดือน พ่อค้าข้าวมันไก่ ฟันหมาตาย
--------------------------------------------------------------------
 

 

 

 

 

นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์
ผู้อำนวยการ

สำนักกฎหมาย

 
สำนักกฎหมาย

 
 
กรมปศุสัตว์
ระบบจัดเก็บเอกสาร กรมปศุสัตว์
รวมข้อมูลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เอกสารเผยแพร่
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด กรมปศุสัตว์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
มติการประชุม คณะรัฐมนตรี
หน่วยงาน
 
ความร่วมมือทางวิชาการ
social media
 
 

พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 
E-Mail Address :: legal1@dld.go.th , legal3@dld.go.th
แสดงผลได้ดีที่ความละ เอียด 1024 x 768 จุด  IE 7 ขึ้นไป
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 22 เมษายน 2560
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

hit counter