www dld.go.th
   
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line (application)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๒๗๑/๒๕๖๑ เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๑
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๒๗๖/๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ลงวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑
   
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วข้อมูลข่าวสารของกรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๓๙/๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑ (อนุสนธิคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕)
   
การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุขององค์กรด้านคนพิการ องค์กรอื่นที่ให้บริการแก่คนพิการที่ได้รับรองมาตรฐาน จากคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ
   
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
   

 

 
 
แนวทางการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 
 
 
 
 
 
 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์
 
 

กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559

 
 
 
ข่าวเด่นประเด็นร้อน (ปศุสัตว์)
 
อุทาหรณ์คดีคนรักสัตว์ หนุ่มจับแมวทุบพื้น-ผนัง ตร.เค้นจนรับฆ่ามา9ตัว
โคตรโหดฟันหมาขาขาด2ข้าง คนงานฉุนกัดรองเท้า สาวเจ้าของโร่แจ้งตร.
สยอง! เฒ่าวัย 60 มีดปาดคอน้องหมา 8 เดือน แล่หนัง ลากไปตามถนน
เฉือนจนเหวอะ
สารวัตรยิงหมา!!
ลดโทษเหลือกักขัง 2 เดือน พ่อค้าข้าวมันไก่ ฟันหมาตาย
--------------------------------------------------------------------
 

ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์
หลักสูตร "การพัฒนานิติกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายใหม่" (๒๘/๕/๕๘)


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "กฎหมายและระเบียบด้านปศุสัตว์ เพื่อรองรับ AEC" (๒๒/๓/๕๖)

สำนักกฎหมายร่วมประชุมชี้แจง ร่างระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจคัดสัตว์ และจำหน่ายสัตว์ พ.ศ. .... และร่วมงานพิธีทอดกฐิน กรมปศุสัตว์ ๒๕๕๕ (๒๑/๑๑/๕๕)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครือข่ายนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์" (๑/๑/๕๖)

โครงการประชุมสัมมนา "การจัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนากฎหมายกรมปศุสัตว์"(๑๒/๙/๕๕)


พิธีมอบโล่ห์รางวัล และประกาศเกียรติคุณ ครบรอบ ๗๐ ปี กรมปศุสัตว์ (สำนักกฎหมาย) (๕/๕/๕๕)

สำนักกฎหมายบรรยาย: โครงการพัฒนาข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ DLD:Talent 1/55 นายสัตวแพทย์ / นักวิชาการสัตวบาล ประจำปี 2555 (๑๔/๓/๕๕)

นิติกรเข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตร ผู้ผ่าน การทดสอบตามโครงการ ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมุลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (๑๗/๔/๕๕)

 

 

 
นายสุเทพ ยิ้มละมุล
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
 
สำนักกฎหมาย
 
กรมปศุสัตว์
ระบบจัดเก็บเอกสาร กรมปศุสัตว์
รวมข้อมูลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เอกสารเผยแพร่
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด กรมปศุสัตว์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
มติการประชุม คณะรัฐมนตรี
หน่วยงาน
 
ความร่วมมือทางวิชาการ
social media
 
 

พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 
E-Mail Address :: legal1@dld.go.th , legal3@dld.go.th
แสดงผลได้ดีที่ความละ เอียด 1024 x 768 จุด  IE 7 ขึ้นไป
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 22 เมษายน 2560
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

hit counter