หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวง
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรมปศุสัตว์
ข้อบัญญัติ
พรบ./พรก.ที่เกี่ยวข้อง
 
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
 
 
หนังสือแจ้งให้หน่วยงานการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IPD) รอบที่ 1 ปี 2558
 
แบบฟอร์มที่ 1 แบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IPD) รอบที่ 1 2558
• ข้าราชการ
• พนักงานราชการ
 
แบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถและทักษะที่ต้องพัฒนา รอบการประเมินที่ 1 ปี 2558
 
แบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะที่ต้องพัฒนา รอบการประเมินที่ 1 ปี 2558
 
แบบฟอร์มที่ 3.1 , 3.2 และ 4 
 
โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)
• หลักฐานการวางแผน
• หลักฐานการสื่อสาร
• หลักฐานการดำเนินการ
- แบบประเมินก่อนการศึกษา
- แบบประเมินหลังการศึกษา
- ใบประกาศผู้ผ่านการศึกษา
• หลักฐานการประเมินและติดตามผล
- แบบทดสอบการประเมิน (ก่อนศึกษาและหลังศึกษา)
- การติดตามประเมินผลการนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
- สรุปผลการติดตามการประเมินผลเกี่ยวกับการนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
• หลักฐานการสรุปรายงานผลฯ
 
 
แบบฟอร์มที่ 1 แบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IPD) รอบที่ 2 2558
• ข้าราชการ
• พนักงานราชการ
 
แบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถและทักษะที่ต้องพัฒนา รอบการประเมินที่ 2 ปี 2558
 
แบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะที่ต้องพัฒนา รอบการประเมินที่ 2 ปี 2558
 
แบบฟอร์มที่ 3.1 , 3.2 และ 4 
 
โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)
• หลักฐานการวางแผน
• หลักฐานการสื่อสาร
• หลักฐานการดำเนินการ
- รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนานิติกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายใหม่"
- ใบประกาศผู้ผ่านการศึกษา
• ประมวลภาพการฝึกอบรม
• หลักฐานการประเมินและติดตามผล
• แบบทดสอบการประเมิน (ก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรมฯ) การติดตามประเมินผลการนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน สรุปผลการติดตามการประเมินผลเกี่ยวกับการนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน

- กลุ่มคดี ๑

- กลุ่มคดี ๒
- กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านการปศุสัตว์
 
• หลักฐานการสรุปรายงานผลฯ
 
 
 
 
 
       
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 E-Mail Address :: thepchanok@gmail.com , natdhanai.p@gmail.com