หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวง
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรมปศุสัตว์
ข้อบัญญัติ
พรบ./พรก.ที่เกี่ยวข้อง
 
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
 
 
แบบฟอร์มที่ 1 แบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IPD) รอบที่ 1 2560
• ข้าราชการ
• พนักงานราชการ
 
แบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถและทักษะที่ต้องพัฒนา รอบการประเมินที่ 1 ปี 2560
 
แบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะที่ต้องพัฒนา รอบการประเมินที่ 1 ปี 2560
 
แบบฟอร์มที่ 3.1 , 3.2 และ 4 
 
โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)
• หลักฐานการวางแผน
• หลักฐานการสื่อสาร
• หลักฐานการดำเนินการ
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติป้องกันการทารุญกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙"
- ใบลงทะเบียน
• ประมวลภาพการฝึกอบรม
• แบบทดสอบการประเมิน (ก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรมฯ) การติดตามประเมินผลการนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน สรุปผลการติดตามการประเมินผลเกี่ยวกับการนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน

- กลุ่มคดีปกครอง

- กลุ่มคดีทั่วไปและนิติกรรมสัญญา
- กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านการปศุสัตว์
- คะแนนแบบทดสอบการประเมินก่อนและหลังเข้ารับการอบรม
-- Pre-test
-- Post-test
• หลักฐานการสรุปรายงานผลฯ
 
 
แบบฟอร์มที่ 1 แบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IPD) รอบที่ 2 2560
• ข้าราชการ
• พนักงานราชการ
 
แบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถและทักษะที่ต้องพัฒนา รอบการประเมินที่ 2 ปี 2560
 
แบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะที่ต้องพัฒนา รอบการประเมินที่ 2 ปี 2560
 
แบบฟอร์มที่ 3.1 , 3.2 และ 4 
 
โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)
• หลักฐานการวางแผน
• หลักฐานการสื่อสาร
• หลักฐานการดำเนินการ
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐"
- ใบลงทะเบียน
• ประมวลภาพการฝึกอบรม
• แบบทดสอบการประเมิน (ก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรมฯ) การติดตามประเมินผลการนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน สรุปผลการติดตามการประเมินผลเกี่ยวกับการนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน

- กลุ่มคดีปกครอง

- กลุ่มคดีทั่วไปและนิติกรรมสัญญา
- กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านการปศุสัตว์
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- คะแนนแบบทดสอบการประเมินก่อนและหลังเข้ารับการอบรม
-- Pre-test
-- Post-test
• หลักฐานการสรุปรายงานผลฯ
 
 
 
 
 
       
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 E-Mail Address :: thepchanok@gmail.com , natdhanai.p@gmail.com