หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวง
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรมปศุสัตว์
ข้อบัญญัติ
พรบ./พรก.ที่เกี่ยวข้อง
 
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
 
 
แบบฟอร์มที่ 1 แบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IPD) รอบที่ 1 2561
๑. แบบฟอร์ม IDP : A แผนพัฒนารายบุคคล
 
๒. แบบฟอร์ม IDP : A+B
 
โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
หลักฐานการดำเนินการ
   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สมาธิกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (สำหรับผู้เรื่มฝึกสมาธิ)
   ใบลงทะเบียน
   ประมวลภาพการฝึกอบรม
   เนื้อหาการฝึกอบรม
 
หลักฐานประเมินผลการเรียนรู้
   แบบทดสอบการประเมิน (ข้อสอบ)
   Pre-test
   Post-test
   คะแนนรวม
 
หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
  แบบประเมินผล และติดตามจากหัวหน้างาน
   กลุ่มคดีปกครอง
   กลุ่มคดีทั่วไปและนิติกรรมสัญญา
   กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านการปศุสัตว์
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   ระดับหัวหน้ากลุ่ม
 
 
 
แบบฟอร์มที่ 1 แบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IPD) รอบที่ 2 2561
๑. แบบฟอร์ม IDP : A แผนพัฒนารายบุคคล
 
๒. แบบฟอร์ม IDP : A+B
 
โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
หลักฐานการดำเนินการ
   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สมาธิเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และการปฏิบัติงาน"
   ใบลงทะเบียน
   ประมวลภาพการฝึกอบรม
   เนื้อหาการฝึกอบรม
   
หลักฐานประเมินผลการเรียนรู้
   แบบทดสอบการประเมิน (ข้อสอบ)
   Pre-test
   Post-test
   คะแนนรวม
 
หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
  แบบประเมินผล และติดตามจากหัวหน้างาน
   กลุ่มคดีปกครอง
   กลุ่มคดีทั่วไปและนิติกรรมสัญญา
   กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านการปศุสัตว์
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   
 
 
 
 
 
       
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 E-Mail Address :: thepchanok@gmail.com , natdhanai.p@gmail.com