หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวง
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรมปศุสัตว์
ข้อบัญญัติ
พรบ./พรก.ที่เกี่ยวข้อง
 
สัญญาลาศึกษาฯ
 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๓
แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกำหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย
แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (กค ๐๔๐๖.๒/ว.๔๑๐)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๗๓๘/๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
 
แบบฟอร์มสัญญา
 
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
 
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือไปปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
 
สัญญาฯทุนระบาดวิทยา
 
ตัวอย่างการทำสัญญา
 
ตัวอย่าง : สัญญาฯ ภายในประเทศ
 
ตัวอย่าง : สัญญาฯ ณ ต่างประเทศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th