หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวง
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรมปศุสัตว์
ข้อบัญญัติ
พรบ./พรก.ที่เกี่ยวข้อง
 

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์

หลักสูตร "การพัฒนานิติกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายใหม่"

วันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเขาใหญ่ ฟ้าใส รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

 
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
 
พระราชบัญญัตความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
 
กฎหมายป้องกันการทุจริต
กระบวนการดำเนินการทางวินัย
 
 
 
 
 
 
 
 
       
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 E-Mail Address :: thepchanok@gmail.com , natdhanai.p@gmail.com