หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวง
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรมปศุสัตว์
ข้อบัญญัติ
พรบ./พรก.ที่เกี่ยวข้อง
 
 
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 
ลำดับ
กฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  กฎกระทรวง  
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการขออนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๙
กฎกระทรวง กำหนดค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกทำลายอันเนื่องจากโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระะบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวง กำหนดค่าชดใช้ราคาสิ่งของที่ถูกทำลายอันเนื่องจากโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระะบาด พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวง ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๖๑
     
  ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙
     
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดท่าเข้าและท่าออก ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของสัตวแพทย์และสารวัตร ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดท้องที่ภาคตะวันออกเป็นเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร หมูป่า และกวาง ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ยกเลิก)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิก)
(ยกเลิก)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตร ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ยกเลิก)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดสัตว์ชนิดอื่น ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ยกเลิก)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดท้องที่ภาคตะวันออกเป็นเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย ในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร หมูป่า และกวาง ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๑
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายทอดตลาด ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๒
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดท้องที่ภาคใต้เป็นเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย ในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร หมูป่า และกวาง ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๓
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดสัตว์ชนิดอื่น ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ยกเลิก)
๑๔
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๕
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตาม พรบ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐

(ยกเลิก)

๑๖
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ยกเลิก)
(ยกเลิก)
๑๗
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดท่าเข้าและท่าออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๘
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๙
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ิอง กำหนดอาหารสุกที่ทำประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๐
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดสัตว์ชนิดอื่น ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๑
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๒
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๓
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดท่าเข้าท่าออกามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๔
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๕
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๖

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

     
  ระเบียบกรมปศุสัตว์  
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบกรมปศุสัตว ว่าด้วยการจัดการอย่างอื่นต่อสิ่งที่ศาลสั่งริบ พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเข้าไปในสำนักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาต ตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการดําเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์ของกลางที่เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือตามกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทําลายหรือจัดการโดยวิธีอื่นซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูกยึดหรืออายดัไว้ กรณีนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด ชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคใต้ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิก)
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด ชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคใต้ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
(ยกเลิก)
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
     
  ประกาศกรมปศุสัตว์  
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดด่านกักกันสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวสัตวแพทย์และสารวัตร ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การนำสัตว์และซากสัตว์ผ่านด่านกักสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขออนุญาต การออกใบอนุญาต วิธีการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลาง ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ และการขาย จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพื่อขาย ซึ่งน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอของสัตว์ เพื่อให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอื่นโดยวิธีธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเท่าที่จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์ เมื่อปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ สำหรับซากสัตว์ที่นำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป้นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะ ของโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาต การตรวจโรค และทําลายเชื้อโรคในการนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การแจ้งและการดําเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตาย และการกําหนดชนิด จํานวน และลักษณะการป่วยหรือตายของสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๑
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อให้มีการประกาศเป็นเขตปลอดโรคระบาด ชนิดปากและเท้าเปื่อย ในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร หมูป่า และกวาง ในท้องที่ภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๒
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการทําลายสิ่งของใด ๆ ที่มีเชื้อโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๓
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสง่กลับสัตว์หรือซากสัตว์ กรณีนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๔
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดท้องที่และชนิดสัตว์ที่ต้องทำเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ยกเลิก)
๑๕
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขจํานวนสัตว์หรือซากสัตว์ ลักษณะของยานพาหนะ และอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๖
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การทําเครื่องหมายซากสัตว์ประเภทงาช้าง และการทําบัตรกํากับลักษณะงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๗
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกประกาศหาตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของ ผู้นําเข้าหรือผู้นําผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๘
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าป่วยการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๙
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดท้องที่และชนิดสัตว์ที่ต้องทำเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๐
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการใช้บังคับประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดท้องที่และชนิดสัตว์ที่ต้องทำเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๑
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดท้องที่และชนิดสัตว์ที่ต้องทำเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ยกเลิก)
๒๒
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ขั้นตอนการนำเข้าสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์สัตว์จากต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๑
๒๓
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดท้องที่ ชนิดซากสัตว์ที่ต้องทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์สำหรับซากสัตว์ ลักษณะ การยกเว้นราคา และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ สำหรับสัตวืที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๔
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การถ่ายพยาธิ การทำวัคซีน การทดสอบโรค และการจดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน การตรวจ และการรักษาโรค พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๔
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เรื่องกำหนดด่านกักกันสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๕
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เรื่องกำหนดด่านกักกันสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๖
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการส่งออกสุกร ไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๗
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือ    มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๘
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๙

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๖๒

แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป


     
     
  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร  
  สุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า  
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกรหรือหมูป่าหรือซากสุกรหรือซากหมูป่าจากประเทศฮังการี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกรหรือหมูป่าหรือซากสุกรหรือซากหมูป่าจากประเทศโปแลนด์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกรหรือหมูป่าหรือซากสุกรหรือซากหมูป่าจากประเทศเบลเยี่ยม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า จากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า จากราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า จากประเทศเบลเยี่ยม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสุกร หมูป่า  หรือซากสุกร ซากหมูป่า จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๖๒
     
  สัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก  
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากสาธารณรัฐโตโก พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากแอฟริกาใต้ พ.ศ. ๒๕๖๒
     
   
  พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ (Animal Epidemics Act B.E. 2499)
   
     

 

 
       
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th