หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวง
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรมปศุสัตว์
ข้อบัญญัติ
พรบ./พรก.ที่เกี่ยวข้อง
 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
 
 
ลำดับ
  กฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  
     
       กฎกระทรวง  
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตให้ตั้งหรือดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๒
กฎกระทรวง กำหนดลักษณะสถานพยาบาลสัตว์และลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวง การขออนุญาต การอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ การโอนใบอนุญาต และการแสดงความจำนงขอประกอบกิจการของผู้รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้จัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ยกเลิก)
     
       ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดเครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ที่จําเป็นประจําสถานพยาบาลสัตว์ ผู้ประกอบวิชาชพีการสัตวแพทย์สําหรับสถานพยาบาลสัตว์ ชื่อสถานพยาบาลสัตว์ ลักษณะป้ายชื่อสถานพยาบาลสัตว์ ป้ายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ รายการอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของสถานพยาบาลสัตว์ซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วย สถานพยาบาลสัตว์ ที่ต้องดําเนินการภายใต้กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดของโรค ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของิสถานพยาบาลสัตว์ซึ่งไม่อยู่ใบังคับของกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ ที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายว่าด้วย สถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
     
       ระเบียบกรมปศุสัตว์  
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการจัดให้มีหลักฐานเกี่ยวกับ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ และสัตว์ป่วย กับเอกสารที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสัตว์ และรายงานสถิติสัตว์ป่วย พ.ศ. ๒๕๔๗
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ลักษณะและรายละเอียดของรายการค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการในสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒
     
      ประกาศกรมปศุสัตว์  
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตใบอนุญาตให้ตั้งหรือดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ และสมุดทะเบียน สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ยกเลิก)
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ลักษณะและรายละเอียดของรายการอัตราขั้นสูง - ขั้นต่ำของค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการในสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ลักษณะและรายละเอียดของรายการค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการในสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต สมุดทะเบียนสถานพยาบาลสัตว์ และหนังสือแสดงความจำนง ตามกฎกระทรวงการขออนุญาต การอนุญาตให้จัดตั้งและให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ การโอนใบอนุญาต และการแสดงความจำนงขอประกอบกิจการของผู้รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐
     

 

 
       
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th