หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวง
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรมปศุสัตว์
ข้อบัญญัติ
พรบ./พรก.ที่เกี่ยวข้อง
 
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕
RABIES ACT, B.E. 2535
 
ลำดับ
  กฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕  
     
       กฎกระทรวง  
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง กำหนดสัตว์ควบคุมและระยะเวลาการฉีดวัคซีน พ.ศ. ๒๕๖๐
     
      ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕
     
       ประกาศกรมปศุสัตว์  
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดลักษณะเครื่องหมายประจำตัวสัตว์
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบใบรับรอง การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
     
  ข้อหารือ  
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕
     
     

 

 
       
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th