หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวง
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรมปศุสัตว์
ข้อบัญญัติ
พรบ./พรก.ที่เกี่ยวข้อง
 
พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙
ANIMAL BREEDING DEVELOPMENT ACT, B.E. 2509
 
ลำดับ
  กฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙  
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามพระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามพระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามพระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามพระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙
     

 

 
       
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th