หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวง
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรมปศุสัตว์
ข้อบัญญัติ
พรบ./พรก.ที่เกี่ยวข้อง
 
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
  กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
     
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร แพะ แกะ ไก่เนื้อ ไก่ไข่
  - คำอธิบายแนบท้าย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์
  - บัญชีแนบท้าย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ โคเนื้อ
  - บัญชีแนบท้าย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ โคนม
  - บัญชีแนบท้าย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ กระบือ
  - บัญชีแนบท้าย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ สุกร
  - บัญชีแนบท้าย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ แพะ
  - บัญชีแนบท้าย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ แกะ
  - บัญชีแนบท้าย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ ไก่เนื้อ
  - บัญชีแนบท้าย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ ไก่ไข่
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
     
     
  ประกาศกรมปศุสัตว์  
ประกาศกรมปศุสัตว์ ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกรมปศุสัตว์ ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกรมปศุสัตว์ ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ จากประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกรมปศุสัตว์ ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ จากประเทศฮังการี พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกรมปศุสัตว์ ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ จากประเทศยูเครน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกรมปศุสัตว์ ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ จากประเทศอินเดีย พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกรมปศุสัตว์ ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ จากประเทศโปแลนด์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกรมปศุสัตว์ ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ จากประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกรมปศุสัตว์ ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ จากประเทศเยอรมนี พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐
ประกาศกรมปศุสัตว์ ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ จากประเทศสเปน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๑
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด และผู้เข้าร่วมคณะตรวจประเมิน ระบบ GMP และระบบ HACCP พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๒
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดกฎเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้แทนสมาชิก เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๓
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (β-Agonist)
     
  ระเบียบกรมปศุสัตว์  
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการจำหน่าย พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการแจกจ่าย พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพันธุ์หมูดำในเกษตรกรรายย่อย เพื่อขับเคลื่อน "หนองบัวลำภู Model" ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบกรมปศุสัตว ว่าด้วยการขอรับและการออกใบรับรองฟาร์มเลี้ยงหมูหลุม พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบกรมปศุสัตว ว่าด้วยการขอรับและการออกใบรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP ในสถานประกอบการเพื่อการส่งออก พ.ศ. ๒๕๖๒
     
     
  พระราชบัญญัติอื่นๆ  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
     
     
  ประกาศอื่นๆ  
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนวยการสูงหรือเที่ยบเท่าลงมา พ.ศ. ๒๕๖๒
     
     
  ระเบียบอื่นๆ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
การกำหนดอัตราค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
คําแนะนําการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
     
     
  อื่นๆ  

แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีวัตกรรมไทย

     
 
 
 
 
 
 
       
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th