หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวง
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรมปศุสัตว์
ข้อบัญญัติ
พรบ./พรก.ที่เกี่ยวข้อง
 

สนช.ถกร่างพ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์

๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้กล่าวแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) ในการพิจารณาร่าง พรบ.การฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... โดยมีนายสรวิศ ธานีโต (รองอธิบดีกรมปศุสัตว์) นายสุเทพ ยิ้มละมุล (ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย) และนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) เข้าร่วมประชุมสภานิติบัญัติแห่งชาติในวาระที่ ๒ เพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... โดยมีผู้อภิปราย ๙ คน สรุปผลการลงมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวาระที่ ๑ ดังนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๑๗๔ , เห็นด้วย ๑๖๙ , ไม่เห็นด้วย ๐ เสียง , งดออกเสียง ๕ , ไม่ลงคะแนนเสียง ๐ ทั้งนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... ณ ห้องประชุมรัฐสภา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 E-Mail Address :: thepchanok@gmail.com , natdhanai.p@gmail.com