หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวง
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรมปศุสัตว์
ข้อบัญญัติ
พรบ./พรก.ที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่บทความทางวิชาการ เกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ
   
ลำดับ
เรื่อง
Download
[กฎ] การพิจารณาทางปกครองขงเจ้าหน้าที่ ความสำคัญของหลักการพิสูจน์ความจริง
[การเงิน] เก็บเงินราชการไว้ในรถ เงินหายต้องรับผิดหรือไม่
[การเงิน] ค่ากระแสไฟฟ้าเบิกจ่ายไม่ถูกต้องใครรับผิด
[การเงิน] เจ้าหน้าที่การเงินมีส่วนให้เกิดการทุจริตต้องรับผิดทุกคน
[การเงิน] เป็นผอเพียงหนึ่งปีความผิดนี้ต้องชดใช้เต็มจำนวนหรืออย่างไร
[การเงิน] อนุมัติใช้เงินบริจาคเพื่อประโนชน์แก่ทางราชการละเมิดแต่ไม่ต้องชดใช้เงินคืน
[การบริหารงานบุคคล] การประเมินสมรรถภาพเพื่อต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการอัยการ
[การบริหารงานบุคคล] มาทำงานสายเกินกำหนดหมดสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือน
[การบริหารงานบุคคล] ไม่แจ้งผลการประเมินก่อนออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ
๑๐
[การบริหารราชการแผ่นดิน] ตัวแทนเชิดเงินค่าบริการไปทำงานต่างประเทศ
๑๑
[การสาธารณูปโภค] กำหนดค่าใช้น้ำประปาขั้นต่ำตามประเภทผู้ใช้ไม่เลือกปฏิบัติ
๑๒
[การสาธารณูปโภค] ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาไม่ตรงใจผู้ขอใช้น้ำการประปารับผิดหรือไม่
๑๓
[การสาธารณูปโภค] เทศบาลต้องเสียค่าไฟฟ้าเพราะไม่ใช่ไฟฟ้าสาธารณะที่ได้รับการยกเว้น
๑๔
[การสาธารณูปโภค] ไม่ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ขดไม่เลือกปฏิบัติไม่ละเมิด
๑๕
[การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง] ขอทราบเหตุผลที่สอบไม่ผ่านถือเป็นการอุทธรณ์แล้วหรือไม่
๑๖
[การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง] คำอุทธรณ์ไม่ได้ลงลายมือชื่อหน่วยงานต้องแนะนำให้แก้ไขครับ
๑๗
[การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง] ไม่พอใจคำสั่งฟ้องเพิกถอนไม่ได้ถ้าอยู่ระหว่างการอุทธรณ์
๑๘
[การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง] อายัดบัญชีทั้งที่หนี้ค้างชำระเหลือน้อย
๑๙
[กาเรงิน] ศาลปกครองกับภารกิจตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
๒๐
[ข้อมูลข่าวสารของราชการ] การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้องสิทธิครวจสอบการทำงานของรัฐ
๒๑
[ข้อมูลข่าวสารของราชการ] ขอให้เปิดเผยข้อมูลแต่หน่วยงานไม่ได้ครอบครอง
๒๒
[ข้อมูลข่าวสารของราชการ] สิทธิประชาชนในการขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองขององค์กรอิสระ
๒๓
[เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง] ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ต้องร้องเรียนก่อนฟ้องคดีปกครอง
๒๔
[เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง] สถานะทางการเงินอันอาจได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
๒๕
[ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม] สิทธิการฟ้องคดีเมื่อฝ่ายปกครองไม่ดูแลพื้นที่สาธารณะ
๒๖
[ท้องถิ่น] ศาลปกครองกับภารกิจครวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
๒๗
[พัสดุ] น้ำท่วมเหตุสุดวิสัยที่อาจขยายเวลาตามสัญญาได้
๒๘
[พัสดุ] ใบแจ้งปริมาณงานไม่แสดงราคาไม่ผิดเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญในการคัดเลือกผู้ค้า
๒๙
[ละเมิด] หนังสือราชการปลอมมองเห็นได้แต่ไม่ตรวจสอบ
๓๐
[ละเมิด] อายุความเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีกระทรวงการคลังเห็นแตกต่าง
๓๑
[ละเลย] ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่ไม่เกิดความเสียหายไม่ต้องชดใช้ฐานละเมิด
๓๒
[ละเลย] การกระทำไม่ผิดกฎหมายไม่มีเหตุรำคาญไม่ละเลยต่อหน้าที่
๓๓
[ละเลย] การประเมินสรรถภาพเพื่อต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ราชการข้าราชการอัยการ
๓๔
[ละเลย] เก็บเงินราชการไว้ในรถเงินหายต้องรับผิดหรือไม่
๓๕
[ละเลย] ขั้นตอนการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงินกับขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ
๓๖
[ละเลย] ค่ากระแสไฟฟ้าเบิกจ่ายไม่ถูกต้องใครต้องรับผิด
๓๗
[ละเลย] เจ้าหน้าที่การเงินมีส่วนให้เกิดการทุจริตต้องรับผิดชอบ
๓๘
[ละเลย] เจ้าหน้าที่ไม่แก้ไขคะแนนการประเมินผลการปฎิบัติงานข้าราชการเสียหายหน่วยงานต้องรับผิด
๓๙
[ละเลย] ตัดต้นไม้ชาวบ้านเพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงการไฟฟ้าต้องชดใช้
๔๐
[ละเลย] บ้านพักของทางราชการไม่ว่างละชำรุดมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่
๔๑
[ละเลย] ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ ต้องร้่องเรียนก่อนฟ้องคดีปกครอง
๔๒
[ละเลย] ไม่ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ขอไม่เลือกปฏิบัติไม่ละเมิด
๔๓
[ละเลย] ไม่ขึ้นระเบียบเจดีย์เป็นโบราณสถานไม่ละเลยต่อหน้าที่
๔๔
[ละเลย] เรียกค่าสินไหมทดแทนจากการถูกคุมขังเกินกำหนด
๔๕
[ละเลย] ละเมิดเหตุจากผู้หวังดีแต่ประสงค์ร้าย
๔๖
[ละเลย] ละเลยต่อหน้าที่เพราะไม่ติดตั้งไฟฟ้าให้กับผู้ขอ
๔๗
[ละเลย] สร้างฝายน้ำล้นรุกที่ชาวบ้านหน่วยงานต้องชดใช้
๔๘
[ละเลย] สั่งให้เกษียณอายุโดยไม่ตรวจสอบปีเกิดเป็นละเมิดทางปกครอง
๔๙
[ละเลย] สิทธิของผู้เสียหายในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง กรณีละเลยต่อหน้าที่
๕๐
[ละเลย] สิทธิในการฟ้องคดีเมื่อรัฐละเลยต่อหน้าที่ไม่ระงับเหตุรำคาญ
๕๑
[ละเลย] หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องกันเองไม่ขัดต่อมติครม
๕๒
[ละเลย] หัวหน้าหน่วยงานคลังไม่เร่งรัดให้คืนเงินยืมต้องรับผิดครับ
๕๓
[ละเลย] อนุมัตืใช้เงินบริจาคเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการละเมิดแต่ไม่ต้องชดใช้เงินคิน
๕๔
[ละเลย] ออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งใดต้องรับผิด
๕๕
[ละเลย] อายัดบัญชีทั้งที่หนี้ค้างชำระเหลือน้อย
๕๖
[วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา] ไม่อาจสั่งทุเลาการบังคับเมื่อไม่มีเหตุอันสมควร
๕๗
[วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา] วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษามาตรการคุ้มครองสิทธิผู่ฟ้องคดีขั้นแร
๕๘
[วินับ] ผิดวินัยเพราะลงชื่อปฏิบัติงานแต่ไม่ยั่งโต๊ะทำงานให้แล้วเสร็จ
๕๙
[วินัย] การแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยชอบด้วยกฎหมาย
๖๐
[วินัย] ข้าราชการยักยอกเงินคินแล้วไม่ต้องรับผิดทางวันัย
๖๑
[วินัย] ความประพฤติเสื่อมเสียเพราะมีพฤติการณ์แอบรัก
๖๒
[วินัย] เจ้าหน้าที่นำเงินราชการพักในบัญชีส่วนตัวผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๖๓
[วินัย] ถูกปลดเพราะเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง
๖๔
[วินัย] ผลประโยชน์ของราชการหัวใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
๖๕
[สัญญาทางปกครอง] น้ำท่วมเหตุสุดวิสัยที่อาจขยายเวลาตามสัญญาได้
๖๖
[สิทธิประโยชน์และสวัสดีการ] ดูแลให้ความช่วยเหลือสม่ำเสมอจึงถือเป็นผู้อุปการะตามกฎหมายครับ
๖๗
[สิทธิประโยชน์และสวัสดีการ] บรรจุเเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วโอนมาส่วนกลางขอเบิกค่าเช่าบ้านได้ไ
๖๘
[สิทธิประโยชน์และสวัสดีการ] บ้านพักราชการไม่เพียงพอสละสิทธิหมดสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่
๖๙
[สิทธิประโยชน์และสวัสดีการ] บ้านพักราชการไม่ว่างและชำรุดมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่
๗๐
[สิทธิประโยชน์และสวัสดีการ] ใบเสร็จรับเงินไม่ได้ระบุชื่อผู้ป่วยเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่
๗๑
[องค์กรวิชาชีพ] เป็นทนายความแต่ไม่ติดตามคดีประพฤติผิดจริยธรรมในวิชาชีพครับ
๗๒
[องค์กรอิสระ] การขอครวจดูข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้องสิทธิตรวจสอบการทำงานของรัฐ
๗๓
[องค์กรอิสระ] สิทธิประชาชนในการขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครององค์กรอิสระ
๗๔
[อาคารและสิ่งปลูกสร้าง] ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านต้องเหมือนเดิมครับ
๗๕
[อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] คำสั่งยุติการสอบสวนวินัยผู้พิพากษาไม่ชอบฟ้องศาลปกครองไม่ได้ครับ
๗๖
[อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ละเลยต่อหน้าที่ไม่จัดการทรัพย์สินของลูกห
๗๗
[อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] ฟ้องซ้อนการฟ้องคดีที่ศาลไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา
๗๘
[อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ต้องร้องเรียนก่อนฟ้องศาลปกครอง
๗๙
[อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] ไม่อนุญาตให้เลื่อนการรับทราบผลประเมินภาษีฟ้องได้ที่ศาลไหนครับ
๘๐
[อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] ไม่อาจสั่งทุเลาการบังคับเมื่อไม่มีเหตุอันสมควร
   
   
 
     
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 E-Mail Address :: thepchanok@gmail.com , natdhanai.p@gmail.com