หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวง
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรมปศุสัตว์
ข้อบัญญัติ
พรบ./พรก.ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุมประจำสัปดาห์
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ในการกำกับดูแลของ รอธ.วีรชาติ  เขื่อนรัตน์
เรื่อง การควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการดำเนินงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

   
เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
- วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑  
- วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑  
เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
 
- วันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๑  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
 
     
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 E-Mail Address :: thepchanok@gmail.com , natdhanai.p@gmail.com