รายงานการประชุมประจำสัปดาห์
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ในการกำกับดูแลของ รอธ.วีรชาติ  เขื่อนรัตน์
เรื่อง การควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการดำเนินงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

 

รายงานประจำวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
    1. กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านการปศุสัตว์
 
 
    2. กลุ่มคดีปกครอง
 
 
   3. กลุ่มคดีทั่วไปและนิติกรรมสัญญา
 
 
  4. ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
  จำนวนงานตามระบบสารบรรณ