หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวง
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรมปศุสัตว์
ข้อบัญญัติ
พรบ./พรก.ที่เกี่ยวข้อง
 

ข้อมูลข่าวสารค่าเช่าบ้าน

ลำดับที่

เรื่อง

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 32 ลงวันที่ 19 มกราคม 2548 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2537   ยกเลิก...

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการควบคุมสัญญาเช่าซื้อ และสัญญากู้ยืม เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่เพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2545
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0518.3/ว 50 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2545

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 99 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2548

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2547 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.9/ว 7
ลงวันที่ 22 มกราคม 2547
 ยกเลิก...

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ พ.ศ. 2551

 

 

กรณีย้ายตามคำร้องขอของตนเองก่อนวันที่ 26 มิถุนายน 2541 มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านโดยไม่ต้องพิจารณาว่าได้มีบ้านเช่าหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อบ้านไว้ก่อนวันดังกล่าว

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 87 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5/20976 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 19 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2546 เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีข้าราชการย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5/23911 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2546 เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5/28682 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2548 เรื่องสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ

   

 

กรณีย้ายมารับราชการในท้องที่ที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระเงินกู้เพื่อซื้อบ้าน ไม่ถือว่ามีบ้านพักเป็นของตนเอง

 

* หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 112 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2548 เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ

   

 

การจัดบ้านพักของทางราชการ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0526.5/2646 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2539 เรื่องหารือสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0526.5/3467 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2542 เรื่องตอบข้อหารือสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0526.5/994 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2543 เรื่องทบทวนสิทธิการขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.5/ว 119 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2545 เรื่องสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ กรณีบ้านพักข้าราชการถูกน้ำท่วม

หนังสือกรมบัญชีกบาง ที่ กค 0518.3/29812 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2545 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าบ้านและสิทธิการเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5/28171 ลงวันที่ 13 กันยายน 2547 เรื่องสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 E-Mail Address :: thepchanok@gmail.com , natdhanai.p@gmail.com