หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวง
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรมปศุสัตว์
ข้อบัญญัติ
พรบ./พรก.ที่เกี่ยวข้อง
 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM)

สำนักกฎหมาย

 

ปี ๒๕๕๖

- การพัฒนากฎหมาย

 

- ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

 

- การระบุความรู้จาก Work Flow Process การปรับปรุงแก้ไขร่างคำสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมปศุสัตว์

 

- การระบุความรู้จาก Work Flow Process การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เรื่อง ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

 

- การระบุความรู้จาก Work Flow Process (วิธีการปฏิบัติในการดำเนินการบังคับคดี)

 

- รายงาน Capture องค์ความรู้ หน่วยงาน สำนักกฎหมาย (๑ เมษายน ๒๕๕๖)
 
 
       
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 E-Mail Address :: thepchanok@gmail.com , natdhanai.p@gmail.com