หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวง
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรมปศุสัตว์
ข้อบัญญัติ
พรบ./พรก.ที่เกี่ยวข้อง
 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM) สำนักกฎหมาย

 

ปี ๒๕๕๙

 

KM สำนักกฎหมาย
 
เรื่อง
จำนวนผู้เข้าชม/คน
 
 
ผลงานวิชาการ สำนักกฎหมาย
 
- การดำเนินคดีปกครอง คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีศึกษา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ ฟ้อง กรมปศุสัตว์ในการออกคำสั่งย้ายข้าราชการ (นางสาวปิยนุช ศรีคอนไทย,นายสุเทพ ยิ้มละมุล)
 
- การดำเนินคดีปกครอง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง กรณีศึกษา กรมปศุสัตว์ ฟ้อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนผิดสัญญาลาศึกษา (นางสาวปิยนุช ศรีคอนไทย,นายสุเทพ ยิ้มละมุล)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 E-Mail Address :: thepchanok@gmail.com , natdhanai.p@gmail.com