หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวง
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรมปศุสัตว์
ข้อบัญญัติ
พรบ./พรก.ที่เกี่ยวข้อง
 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM) สำนักกฎหมาย

 

ปี ๒๕๖๑

 

KM สำนักกฎหมาย
 
เรื่อง
จำนวนผู้เข้าชม/คน
องค์ความรู้ของสำนักกฎหมาย : สมาธิเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงาน
 
ผลงานวิชาการ สำนักกฎหมาย
 
- การจัดทำประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนองค์กร จัดสวัสดิภาพสัตว์ และสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (นายแสนศักดิ์ เหลืองเกื้อกูลชัย , นายพงษ์เทพ เอกอุดมชัย)
 
- การจัดทำประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นายแสนศักดิ์ เหลืองเกื้อกูลชัย , นายสิทธิพร อนันต์จินดา)
 
- คู่มือการปฏิบัติงานการสอบข้อเท็้จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีอาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้ (นางสาวนฤมล
เจริญพักตร์)
 
- การกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีศาลพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งกรมปศุสัตว์ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการในส่วนที่เกินจากที่ศาลกำหนด (นางสาวนฤมล เจริญพักตร์ , นายสุเทพ ยิ้มละมุล)
 
- คู่มือการจัดทำร่างกฎกระทรวง (นางสาวกัลยาศิริ กลิ่นอวล)
 
- การจัดทำประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งเลิกกิจการ จำนวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่กรณีเลิกกิจการ ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต และการแจ้งการทำลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๙ (นางสาวกัลยาศิริ กลิ่นอวล , นางสาวโสมศจี ศิวิลัยกุล)
 
 
 
       
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 E-Mail Address :: thepchanok@gmail.com , natdhanai.p@gmail.com