หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวง
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรมปศุสัตว์
ข้อบัญญัติ
พรบ./พรก.ที่เกี่ยวข้อง
 

สำนักกฎหมายร่วมประชุมชี้แจง ร่างระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจคัดสัตว์ และจำหน่ายสัตว์ พ.ศ. .... ในการประชุมเรื่อง "นโยบายการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๖ และจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗" และร่วมงานพิธีทอดกฐิน กรมปศุสัตว์ ๒๕๕๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 E-Mail Address :: thepchanok@gmail.com , natdhanai.p@gmail.com