ข้อมูลองค์กร
 
งานวิชาการ
ผลงานวิชาการ
 
กฎหมาย / พรบ
ประกาศกระทรวงเกษตร
 
การให้บริการ
 

:: ประกาศกระทรวงเกษตร ::
ประกาศกรทรวงฯ เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ คุณภาพและมาตรฐานอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ .2548
ประกาศกรทรวงฯ เรื่อง กำหนดแบบขออนุญาตและใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ พ.ศ.2548
ประกาศกรทรวงฯ เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตว์ คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ ตามชื่อ ประเภท ชนิด หรืออายุของสัตว์ คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ และการใช้ภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ประกาศกรทรวงฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ฉบับที่ 15
พ.ศ.2548
กองนิติการ กรมปศุสัตว์
69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2653-4422-3

E-Mail Address :: legal1@dld.go.th