www dld.go.th
   
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
 
 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line (application)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปก กษ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐

   
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการจำหน่าย พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
   
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการแจกจ่าย พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
   
ข้อกําหนดกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการตรวจรับรอง การพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) พ.ศ. ๒๕๖๐
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดท้องที่และชนิดสัตว์ที่ต้องทำเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ (๒๕๖๐)
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๕๔/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินคดีแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
   
กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
   

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐

   

- คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๒๔๓/๒๕๖๐ เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐

- คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๓๐๘/๒๕๖๐ เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๐

   
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๕

 

รับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. .... (แสดงความคิดเห็น)
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์สัตว์พื้นเมือง พ.ศ. .... (แสดงความคิดเห็น)
 

 

ข่าวเด่นประเด็นร้อน (ปศุสัตว์)
 
อุทาหรณ์คดีคนรักสัตว์ หนุ่มจับแมวทุบพื้น-ผนัง ตร.เค้นจนรับฆ่ามา9ตัว
โคตรโหดฟันหมาขาขาด2ข้าง คนงานฉุนกัดรองเท้า สาวเจ้าของโร่แจ้งตร.
สยอง! เฒ่าวัย 60 มีดปาดคอน้องหมา 8 เดือน แล่หนัง ลากไปตามถนน
เฉือนจนเหวอะ
สารวัตรยิงหมา!!
ลดโทษเหลือกักขัง 2 เดือน พ่อค้าข้าวมันไก่ ฟันหมาตาย
--------------------------------------------------------------------
 
 

ภาพข่าวกิจกรรม

 


โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์
หลักสูตร "การพัฒนานิติกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายใหม่" (๒๘/๕/๕๘)

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "กฎหมายและระเบียบด้านปศุสัตว์ เพื่อรองรับ AEC" (๒๒/๓/๕๖)


สำนักกฎหมายร่วมประชุมชี้แจง ร่างระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจคัดสัตว์ และจำหน่ายสัตว์ พ.ศ. .... และร่วมงานพิธีทอดกฐิน กรมปศุสัตว์ ๒๕๕๕ (๒๑/๑๑/๕๕)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครือข่ายนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์" (๑/๑/๕๖)


โครงการประชุมสัมมนา "การจัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนากฎหมายกรมปศุสัตว์"(๑๒/๙/๕๕)

พิธีมอบโล่ห์รางวัล และประกาศเกียรติคุณ ครบรอบ ๗๐ ปี กรมปศุสัตว์ (สำนักกฎหมาย) (๕/๕/๕๕)

สำนักกฎหมายบรรยาย: โครงการพัฒนาข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ DLD:Talent 1/55 นายสัตวแพทย์ / นักวิชาการสัตวบาล ประจำปี 2555 (๑๔/๓/๕๕)
นิติกรเข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตร ผู้ผ่าน การทดสอบตามโครงการ ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมุลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (๑๗/๔/๕๕)

 

 

 
นายสุเทพ ยิ้มละมุล
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
 
สำนักกฎหมาย
 
กรมปศุสัตว์
ระบบจัดเก็บเอกสาร กรมปศุสัตว์
รวมข้อมูลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เอกสารเผยแพร่
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด กรมปศุสัตว์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
มติการประชุม คณะรัฐมนตรี
หน่วยงาน
 
ความร่วมมือทางวิชาการ
social media
 
 

พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 
E-Mail Address :: legal1@dld.go.th , legal3@dld.go.th
แสดงผลได้ดีที่ความละ เอียด 1024 x 768 จุด  IE 7 ขึ้นไป
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 22 เมษายน 2560
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

hit counter