หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวง
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรมปศุสัตว์
ข้อบัญญัติ
พรบ./พรก.ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านการปศุสัตว์

นายวรฉัตร วิรัชลาภ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านการปศุสัตว์
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1415

 

นางสาวกัลยาศิริ กลิ่นอวล
นิติกรปฏิบัติการ
กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านการปศุสัตว์
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 14
15

   
นายแสนศักดิ์ เหลืองเกื้อกูล
นิติกรปฏิบัติการ
กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านการปศุสัตว์
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1415
   
นางสาวพิมพ์ชนก  ยิ้มละมุล
นิติกร

กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านการปศุสัตว์
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1415
   
นางสาวสุจรี สงรักษ์
นิติกร

กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านการปศุสัตว์
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1415
 
 
     
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th