หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบ
ประกาศกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
การดูแลรับผิดชอบหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์
   
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๙๗๙/๒๕๖๑ เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๒๗๑/๒๕๖๑ เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๑ (ยกเลิก)
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๓๐๘/๒๕๖๐ เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๐ (ยกเลิก)
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๒๔๓/๒๕๖๐ เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐ (ยกเลิก)
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๗๔๐/๒๕๕๙ เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๕๙ (ยกเลิก)
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๑๐๖๕/๒๕๕๘ เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว ผู้ช่วยอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๘ (ยกเลิก)
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๓๗๖/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๒๑ พ.ค.๒๕๕๘
(ยกเลิก)
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๓๖๓/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๒๐ พ.ค.๒๕๕๘
(ยกเลิก)
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๑/๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินคดีแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๘ (ยกเลิก)
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๓๘/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๘
(ยกเลิก)
   
การดำเนินการทางทะเบียนรถ
การซื้อขายบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
การอนุญาตให้ใช้รถราชการ
 
2
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๕/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุญาตให้ใช้รถราชการ
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕
     
มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๕๐๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัตราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ (เกี่ยวกับพัสดุุและการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ)

การบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุุและการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ
การบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบงานของสำนักงานปศุสัตว์และปศุสัตว์อำเภอ
การดำเนินบริหารงานบุคคล
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๖๑/๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปฏิบัตราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๔๖
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๔๕๒/๒๕๔๗ เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปฏิบัตราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๔๗
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๕๐๕/๒๕๔๗ เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัตราชการแทน
ลงวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๔๗
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๘๙๑/๒๕๕๐ เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคล(ลูกจ้างประจำ)
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๖ ธ.ค.๒๕๕๐
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๔๗๑/๒๕๔๕ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ลงวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๔๕
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๗๔/๒๕๔๕ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ลงวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๔๕
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๘๓/๒๕๕๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการและ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปสุสัตว์ ลงวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๕๐
 
1
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๘๑๑/๒๕๕๙ เรื่่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๙(แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปศจ./ปศอ.)
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๗๘/๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจการปฏิบัติราชการในการสั่งการอนุมัติเกี่ยวกับการดำ
เนินการทางทะเบียนรถ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๘ เม.ย ๒๕๔๗
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๓๗๖/๒๕๔๖เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินกิจการแก้ไขปัญหา
มลภาวะจากฟาร์มปศุสัตว์โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ลงสู่ท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๓ พ.ค.๒๕๔๖
คำสั่งกรมปศุสัตว์ฺ ที่ ๔๘/๒๕๔๗ เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุญาตให้ใช้รถราชการ ลงวันที่ ๒๑ ม.ค.๔๗
คำสั่งกรมปศุสัตว์ฺ ที่ ๖๗๘/๒๕๔๗ เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุญาตให้ใช้รถราชการ ลงวันที่ ๕ ต.ค.๔๗
คำสั่งกรมปศุสัตว์ฺ ที่ ๔๗๒/๒๕๔๙ เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุญาตให้ใช้รถราชการลงวันที่ ๒๑ มิ.ย ๔๙
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๔๙/๒๕๔๗ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้องทุกข์ ดำเนินคดีอาญาแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๔๗
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๙๐/๒๕๔๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่า
สัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๔๗
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๔๕๓/๒๕๔๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด อนุญาตและออกใบ
อนุญาตให้ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และกาีรฆ่าสัตว์ลงวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๔๗
คำสั่้งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๙๑/๒๕๔๗ เรื่องการมอบอำนาจให้ดำนินการรับรองฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่ง
เนื้อแดงหรือกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๗
   
มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงาน
 
หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง
การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ และการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๓/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน
สุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๖/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๔/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕
  1 คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๗๐/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๓๙/๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑
     
การดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๘๔/๒๕๕๐ เรื่องมอบอำนาจ ให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางสั่ง
การและปฏิบติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๕๐
     
มอบอำนาจให้กรมประมง
การอนุญาตให้นำเข้า นำออก หรือผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์
  พ.ศ.๒๔๙๙ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
   
หน้า 1 2 3 4
 
สำนักกฎหมาย  กรมปศุสัตว์
โทรศัพท์ 0-2653-4422-3   E-Mail Address :: legal1@dld.go.th

แสดงผลได้ดีที่ควาละเอียด 1024 x 768 จุด