หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบ
ประกาศกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
มอบอำนาจให้กรมประมง
การอนุญาตให้นำเข้า นำออก หรือผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์
  พ.ศ.2499และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
   
มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
การดูแลรับผิดชอบหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์
   
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๓๐๘/๒๕๖๐ เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๐
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๒๔๓/๒๕๖๐ เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๗๔๐/๒๕๕๙ เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๕๙
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 1065/2558 เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว ผู้ช่วยอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 376/2558 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ 21 พ.ค.2558
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 363/2558 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ 20 พ.ค.2558
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 71/2558 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินคดีแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 2 ก.พ.2558
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 38/2558 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ 21 ม.ค.2558
   
การดำเนินการทางทะเบียนรถ
การซื้อขายบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
การอนุญาตให้ใช้รถราชการ
 
2
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 75/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุญาตให้ใช้รถราชการ
ลงวันที่ 31 มกราคม 2555
     
มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 508/2559 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัตราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ (เกี่ยวกับพัสดุุและการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ)

การบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุุและการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ
การบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบงานของสำนักงานปศุสัตว์และปศุสัตว์อำเภอ
การดำเนินบริหารงานบุคคล
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 761/2546 เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปฏิบัตราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 30 กันยายน 2546
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 452/2547 เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปฏิบัตราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2547
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 505/2547 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัตราชการแทน
ลงวันที่ 29 กรกฏาคม 2547
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 891/2550 เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคล(ลูกจ้างประจำ)
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 6 ธ.ค.2550
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 471/2545 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ลงวันที่ 15 พ.ย.2545
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 774/2545 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ลงวันที่ 3 ธ.ค.2545
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 183/2550 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการและ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปสุสัตว์ ลงวันที่ 9 มี.ค. 2550
 
1
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 811/2559 เรื่่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 21 ต.ค.2559 (แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปศจ./ปศอ.)
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 278/2546 เรื่องมอบอำนาจการปฏิบัติราชการในการสั่งการอนุมัติเกี่ยวกับการดำ
เนินการทางทะเบียนรถ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 8 เม.ย 2546
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 376/2546 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินกิจการแก้ไขปัญหา
มลภาวะจากฟาร์มปศุสัตว์โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ลงสู่ท้องถิ่น ลงวันที่ 23 พ.ค.2546
คำสั่งกรมปศุสัตว์ฺ ที่ 48/2547 เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุญาตให้ใช้รถราชการ ลงวันที่ 21 ม.ค.47
คำสั่งกรมปศุสัตว์ฺ ที่ 678/2547 เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุญาตให้ใช้รถราชการ ลงวันที่ 5 ต.ค.47
คำสั่งกรมปศุสัตว์ฺ ที่ 472/2549 เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุญาตให้ใช้รถราชการลงวันที่ 21 มิ.ย 49
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 149/2547 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้องทุกข์ ดำเนินคดีอาญาแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 8 มี.ค. 2547
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 190/2547 เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่า
สัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 24 มี.ค.2547
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 453/2547 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด อนุญาตและออกใบ
อนุญาตให้ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และกาีรฆ่าสัตว์ลงวันที่ 14 ก.ค.2547
คำสั่้งกรมปศุสัตว์ ที่ 191/2547 เรื่องการมอบอำนาจให้ดำนินการรับรองฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่ง
เนื้อแดงหรือกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 24 มีนาคม 2547
   
มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงาน
 
หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง
การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ และการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 73/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน
สุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ 31 ม.ค. 2555
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 76/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 31 ม.ค. 2555
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 74/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 31 ม.ค. 2555
  1 คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 170/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 16 มี.ค. 2555
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 239/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 13 มี.ค. 2561
     
การดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 184/2550 เรื่องมอบอำนาจ ให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางสั่ง
การและปฏิบติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 9 มี.ค.2550
     
หน้า 1 2 3 4
 
สำนักกฎหมาย  กรมปศุสัตว์
โทรศัพท์ 0-2653-4422-3   E-Mail Address :: legal1@dld.go.th

แสดงผลได้ดีที่ควาละเอียด 1024 x 768 จุด