หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบ
ประกาศกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
มอบอำนาจใหหัวหน้าหน่วยงาน
 
หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๓๖๕/๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
   
การอนุญาตให้ใช้รถราชการ
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 48/2547 เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุญาตให้ใช้รถราชการ
ลงวันที่ 21 มกราคม 2547
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 678/2547 เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุญาตให้ใช้รถราชการ
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2547
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 472/2549 เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุญาตให้ใช้รถราชการ
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2547
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 431/2546 เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุญาตให้ใช้รถราชการ
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2546
การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 101/2546 เรื่อง มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์พิจารณาคำขอและลงนามออกใบอนุญาต การต่ออายุ การแก้ไขรายการขึ้นทะเบีัยน
อาหารสัตว์ การออกใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์และใบอนุญาตประเภทต่างๆ
ตาม พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 ลงวันที่ 5 ก.พ.2546
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 572/2546 เรื่อง การพิจารณาออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ตาม
พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2546
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 646/2546 เรื่อง มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ลงนามในหนังสือถึงบุัคคลภายนอก ลงวันที่ 22 ส.ค.2546
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 228/2546 เรื่อง มอบหมายให้มีอำนาจลงนามหนังสือรับรองการส่งออกอาหาร
สัตว์ หนังสือรับรองสุขภาพอาหารสัตว์และหนังสือรับรองต่างๆ ซึ่งอาหารสัตว์ที่เกี่ยวกับการต่างประ-
เทศ ลงวันที่ 18 มี.ค.2546
การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ควบคุม ดูแล
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 806/2548 เรื่อง มอบอำนาจ ให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ควบคุม ดูแลศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ลงวันที่ 3 พ.ย. 2548
การออกใบอนุญาตนำเข้า นำออกหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์
พ.ศ.2499 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 162/2545 เรื่อง มอบหมายให้พิจารณาและออกใบอนุญาตให้นำเข้า นำออก
หรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 22 ก.พ.2545
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 796/2545 เรื่อง มอบหมายให้พิจารณาและออกใบอนุญาตให้นำเข้า นำออก
หรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ลงวันที่ 20 ธ.ค.2545
มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิบดีและผู้อำนวยการกองควบคุมโรคระบาด พิจารณาออกใบอนุญาตให้เคลื่อนย้าย
สัตว์และซากสัตว์เข้าใน หรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด
 
1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 156/2545 เรื่องมอบหมายให้พิจารณาและออกใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์
หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตลอดโรคระบาด แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 21 ก.พ.2545
ให้ผู้อำนวยการสำนักสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดฝึกอบรมหลักสูตร Laboratory Diagnosis on
Animal Diseases with Reference to Food Safety
การขอซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและรับผิดทางละเมิด ตามพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้้าที่
 
1
มอบอำนาจให้ ผู้อำนวยการกองบำรุงพันธ์สัตว์
 
1
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองอาหารสัตว์
มอบให้ผู้อำนวยการกองคลัง/สคบ.และ สพส. หักเงินค่าใช้จ่ายก่อนนำเงินส่งคลังเป็้นรายได้แผ่นดินและ
รับเงินค่าปรับที่ได้รับชำระตามคำพิพากษาของศาลเพื่อจ่ายเป็นเงินสินบนรางวัล
มอบให้ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ลงนามในหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน
การลงนามในหนังสือถึงหัวหน้าสถานพยาบาล เพื่อรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอก
การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาดำเนินตรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
หน้า 1 2 3 4
 
กองนิติการ  กรมปศุสัตว์
โทรศัพท์ 0-2653-4422-3   E-Mail Address :: legal1@dld.go.th

แสดงผลได้ดีที่ควาละเอียด 1024 x 768 จุด