หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบ
ประกาศกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
มอบอำนาจใหหัวหน้าหน่วยงาน
หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง
มอบให้ผู้อำนวนการกองคลังดำเนินการสั่งซื้อสั่งจ้างและอนุมัติจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
ให้ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญปฏิยัติราชการ
   
หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๑๓/๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลางและหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคปฏิบติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๖๙๔/๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงาน ส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๕๗๑/๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงาน ส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ (แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๕๑๙/๒๕๕๘)
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๕๑๙/๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงาน ส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
 
อนุมัติเกี่ยวกับพัสดุ อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ และการดำเนนการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
การอนุญาตให้ใช้รถราชการ
    คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 48/2547 เรื่องมอบอำนาจให้เป็นผู้อนุญาตให้ใช้รถราชการ ลงวันที่ 21 ม.ค.47
  คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 678/2547 เรื่องมอบอำนาจให้เป็นผู้อนุญาตให้ใช้รถราชการ ลงวันที่ 5 ต.ค.47
  คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 472/2549 เรื่องมอบอำนาจให้เป็นผู้อนุญาตให้ใช้รถราชการลงวันที่ 21 มิ.ย.49
การดำเนินการทางทะเบียนรถ
การลงนามในหนังสือถึงหัวหน้าสถานพยาบาล เพื่อรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอก
การออกหนังสือรับรองเงินเดือน
การลงนามในหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน
การอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
การดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
   
 
การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย
อนุมัติจำหน่ายโคโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคพื้นเมือง
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาดำเนินการการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อนุมัติเกียวกับธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
ลงนามในแบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ แลรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในเขต
ที่ได้ประกาศใช้กฏอัยการศึำก
การขอซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
การทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจจราชการแบะติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน
การหักเงินค่าใช้จ่ายก่ิอนนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและรับเงินค่าปรับ ที่ได้รับชำระตามคำพิพากษา
ของศาลเพื่อจ่ายเป็นเงินสินบนรางวัล
หน้า 1 2 3 4
 
กองนิติการ  กรมปศุสัตว์
โทรศัพท์ 0-2653-4422-3   E-Mail Address :: legal1@dld.go.th

แสดงผลได้ดีที่ควาละเอียด 1024 x 768 จุด