หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบ
ประกาศกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
มอบอำนาจใหหัวหน้าหน่วยงาน
 
การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็้นลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
ดำเนินกิจการผลิตยาแผนปัจจุบัน
ดำเนินการขออนุญาตธนารักษ์พื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตัดต้นไม้
การสั่งซื้อสั่งจ้าง และอนุมัติจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
 
การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
ลงนามในสัญญาจ้างเหมาฝึกอบรมผสมเทียมโค
ลงนามหนังสือแจ้งผู้รับจ้างยืนยันผ่านการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างเหมาฝึกอบรมผสมเทียมโค

อนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้างก่อสร้างศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโนยีชีวภาพอุบลราชธานี

มอบอำนาจให้หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์ เป็นผู้อนุญาตให้ใช้รถราชการและ
อนุญาตการเดินทางไปราชการ
มอบให้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์และหัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ลงนามในข้อตกลง
ผลิตเมล็พันธุ์พืชอาหารสัตว์
มอบให้ปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการปศุสัตว์
มอบให้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎณ์ธานีรับผิดชอบ กำกับดูแลและบำรุงรักษาโรง
ปฏิบัติการนมกรมปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎณ์ธานี
มอบให้หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนครอนุมัติเกี่ยวกับการสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
กระแสไฟฟ้าภายในสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
มอบอำนาจใหหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนภูมิภาค
มอบอำนาจให้ปศูสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชและปศุสัตวืจังหวัดพัทลุงลงนามในสัญญายืมพันธุ์สัตว์
มอบอำนาจให้ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ผฏิบัติงานและดำเนินคดีตามกฏหมายกับเกษตรกรตามโครงการ
ฟื้นฟูพื้นที่ภาคใต้ ที่ประสบวาตภัยจากพายุใต้ฝุ่นเกย์
มอบให้ปศุสัตว์จังหวัดพิจารณาและอนุมัติการเดินทางไปราชการ
มอบอำนาจให้ปศุสัตว์จังหวัดลงนามในหนังสือถึงหัวหน้าสถานพยาบาลเพื่อรับรองการมีสิทธิรับเงินค่า
รักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยภายนอก
มอบให้ปศุสัตว์จังหวัด 19 แห่ง ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมปศุสัตว์กับกลุ่มเกษตรกรแปนรูปเนื้อ
สัตว์ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
มอบให้ปศุสัตว์จังหวัดพิจารณาออกกใบอนุญาตให้นำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด
มอบให้ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรกตามประราชดำริ
มอบให้ปศุสัตว์จังหวัดออกหนังสือรับรองเงินเดือน
มอบให้ปศุสัตว์จังหวัดหักค่าปรับก่อนนำส่งคลังเ้ป็นรายได้แผ่นดินและรับเงินค่าปรับที่ได้รับชำระตาม
คำพิพากษาของศาล เพื่อจ่ายเป็นเงินสินบนรางวัล
มอบให้ปศุสัตว์จังหวัดลงนามในหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน
มอบให้ปศุสัตว์จังหวัด 26 แห่ง ทำสัญญาและลงนามในหนังสือรับสภาพหนี้
 
หน้า 1 2 3 4
 
กองนิติการ  กรมปศุสัตว์
โทรศัพท์ 0-2653-4422-3   E-Mail Address :: legal1@dld.go.th

แสดงผลได้ดีที่ควาละเอียด 1024 x 768 จุด