www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 


ข้อมูลสถิติการตอบข้อหารือ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เดือน มกราคม ๒๕๖๔
       
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เดือน เมษายน ๒๕๖๔ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
       
เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๔
       

 

 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th