หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวง
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรมปศุสัตว์
ข้อบัญญัติ
พรบ./พรก.ที่เกี่ยวข้อง
 
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
Click เพื่อดูเอกสาร
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
Click เพื่อดูเอกสาร
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ รับสมัคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ (แบบรับรอตนเอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

 

ห้องสอบ

ห้องประชุมกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ อาคารชัยอัศวรักษ์ ชั้น 6

Google map อาคารและสถานที่สอบ

 

ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ
  • ๑. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือ
  • ๒. ได้รับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ผ่านการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิจ หรือ ผ่านการอบรมเกี่ยวกับสายงานคอมพิวเตอร์อย่างน้อย ๒ หลักสูตร (หลักสูตรละไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง) หรือ เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย ๑ ปี และเคยปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
    และมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูล ด้านการปศุสัตว์ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

สามารถสอบถามได้ที่ โทร 02 - 653 -4423 ต่อ 1412

หรือที่อีเมล์ legal1@dld.go.th

เอกสารประกาศ รับสมัคร
ใบสมัคร
 
       
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th