www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

 


นางสาววสุมาลี จำเริญ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านการปศุสัตว์
โทรศัพท์ 0-2653-4423 ต่อ 1415

     

นางสาวกัลยาศิริ กลิ่นอวล
นิติการชำนาญการ
กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านการปศุสัตว์
โทรศัพท์ 0-2653-4423 ต่อ 1415

( ว่าง )
นิติการชำนาญการ
กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านการปศุสัตว์
โทรศัพท์ 0-2653-4423 ต่อ 1415

นางสาวดลฤทัย สำลีอ่อน
นิติกรปฏิบัติการ
กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านการปศุสัตว์
โทรศัพท์ 0-2653-4423 ต่อ 1415

     

นางสาวพิมพ์ชนก ยิ้มละมุล
นิติกร
กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านการปศุสัตว์
โทรศัพท์ 0-2653-4423 ต่อ 1415

( ว่าง )
นิติกร
กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านการปศุสัตว์
โทรศัพท์ 0-2653-4423 ต่อ 1415

 

     

 

   

   
ศึกษา วิเคราะห์ทางกฎหมาย เพื่อปรับปรุงร่างแก้ไขกฎหมาย ประกาศระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ด้ารการปศุสัตว์
   
กำกับดูแลกฎหมาย และระเบียบด้านการปศุสัตว์
   
ให้คำปรึกษาความเห็นทางกฎหมาย

-:- ติดต่อ กลุ่มกฎหมาย และระเบียบด้านการปศุสัตว์ โทร : 02-653-4444 ต่อ 1415 -:-
 

           

 

 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th