หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวง
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรมปศุสัตว์
ข้อบัญญัติ
พรบ./พรก.ที่เกี่ยวข้อง
 
" เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักของกรมปศุสัตว์ในด้านป้องกันโรคระบาดสัตว์ด้านคุณภาพ มาตรฐาน และด้านการผลิตปศุสัตว์ โดยบังคับใช้กฎหมายด้วยความเสมอภาค และเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความสมดุลในการคุ้มครองผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ "
ใช้กฎหมายโดยชอบพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ และการให้ความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
ใช้กฎหมายโดยชอบผลักดันให้เกิดความปลอดภัยด้านอาหาร
ใช้กฎหมายโดยชอบเพื่อป้องกันและกำจัดโรคระบาดตามนโยบาย
ใช้กฎหมายโดยชอบสนับสนุนนโยบายหลักเพื่อพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการ
  และผลิตภัณธ์ด้าน ปศุสัตว์
ใช้กฎหมายโดยชอบ แก้ไขปัญหาการเกิดโรคและการควบคุมโรคระบาดสัตว์
ใช้กฎหมายโดยชอบเพื่อคุ้มครองประชาชน และผู้บริโภคปลอดภัยด้านอาหาร
ทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายของกรมปศุสัตว์
ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนากฎหมายและดำเนินการเกี่ยวกับการยกร่างกฎหมายและระเบียบ
  ด้านการปศุสัตว์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินคดีปกครอง คำสั่งทางปกครอง สัญญาทางปกครองบังคับทางปกครองและ
  ความรับผิดทางละเมิด
 
     
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 E-Mail Address :: thepchanok@gmail.com , natdhanai.p@gmail.com