www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

" เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักของกรมปศุสัตว์ในด้านป้องกันโรคระบาดสัตว์ด้านคุณภาพ มาตรฐาน และด้านการผลิตปศุสัตว์ โดยบังคับใช้กฎหมายด้วยความเสมอภาค และเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความสมดุลในการคุ้มครองผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ "


ใช้กฎหมายโดยชอบพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ และการให้ความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
ใช้กฎหมายโดยชอบผลักดันให้เกิดความปลอดภัยด้านอาหาร
ใช้กฎหมายโดยชอบเพื่อป้องกันและกำจัดโรคระบาดตามนโยบาย


ใช้กฎหมายโดยชอบสนับสนุนนโยบายหลักเพื่อพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการ
  และผลิตภัณธ์ด้าน ปศุสัตว์
ใช้กฎหมายโดยชอบ แก้ไขปัญหาการเกิดโรคและการควบคุมโรคระบาดสัตว์
ใช้กฎหมายโดยชอบเพื่อคุ้มครองประชาชน และผู้บริโภคปลอดภัยด้านอาหาร


ทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายของกรมปศุสัตว์
ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนากฎหมายและดำเนินการเกี่ยวกับการยกร่างกฎหมายและระเบียบ
  ด้านการปศุสัตว์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินคดีปกครอง คำสั่งทางปกครอง สัญญาทางปกครองบังคับทางปกครองและ
  ความรับผิดทางละเมิด
 
 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th