www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 


      ก่อนปีพุทธศักราช 2543 กรมปศุสัตว์ได้มอบภาระกิจงานด้านกฎหมาย งานด้านการยกร่างระเบียบ คำสั่ง งานนิติกรรมสัญญา และงานคดี ให้อยู่ในความรับผิดขอบของฝ่ายนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม และมอบภารกิจงานด้านการสอบสวนวินัย การสอบสวนความรับผิดทางแพ่งของเจ้าหน้าที่ ให้อยู่ในความรับผิดขอบของฝ่ายวินัย สังกัดกองการเจ้าหน้าที่

      ต่อมาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 ได้ปรากฏว่างานด้านกฎหมาย ระเบียบ งานนิติกรรมสัญญาคดีความต่างๆ รวมทั้ง งานสอบสวนวินัย งานสอบสวนความรับผิดทางแพ่ง (ละเมิด) มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังมีความยุ่งยากสลับซับซ้อน ประกอบกับรัฐได้ตรากฎหมายใหม่ๆ ออกมาบังคับใช้เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินจำนวนหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ขึ้น อีกทั้ง ยังได้เกิดสภาวะโรคระบาดสัตว์เพิ่มมากขึ้น ทำใหหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกกฎเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติใหม่ๆ มาใช้บังคับมากมาย

      เพื่อให้การบริหารราชการของกรมปศุสัตว์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กรมปศุสัตว์จึงปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานและโครงสร้างหน่วยงานภายในใหม่หลายหน่วยงาน ในการนี้จึงได้จัดตั้งกองกฎหมายขึ้นด้วยเหตุผลดังกล่าว โดยตัดโอนเงินฝ่ายนิติการพร้อมบุคลากร จากสำนักงานเลขานุการกรม และตัดโอนงานฝ่ายวินัยพร้อมบุคลากร จากกองการเจ้าหน้าที่ มารวมกันภายใต้ชื่อหน่วยงาน "กองกฎหมาย" ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 175/2543 สั่ง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2543 รับผิดชอบงานด้านกฎหมายและระเบียบ งานด้านนิติกรรมสัญญา งานด้านคดี และงานด้านวินัย นายสมชาย จับบาง นิติกร 7 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ ปฏิบัติราชการในฐานะผู้อำนวยการกองกฎหมาย อัตรากำลัง จำนวน 8 ตำแหน่ง

      ต่อมา เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2545 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ได้ปรับโครงสร้างส่วนราชการใหม่รวมทั้งได้จัดตั้ง "กองนิติการ" ขึ้น รับผิดชอบงานด้านกฎหมายและระเบียบ งานด้านนิติกรรมสัญญา และงานด้านคดีต่างๆ มีอัตรากำลังตำแหน่งนิติกร จำนวน 13 ตำแหน่ง และตำแหน่งอื่น จำนวน 4 ตำแหน่ง มีนายสมชาย จับบาง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคนแรก โดยให้ตัดโอนงานด้านวินัยและบุคลากรให้กลับไปอยู่ในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่เช่นเดิม
      
 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th