www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

 

 

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ANIMAL FEED CONTROL ACT, B.E. 2558
 
ลำดับ กฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ Downloads
     
กฎกระทรวง  
     
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวง กำหนดลักษณะของสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวง การขอรับใบแทนและการออกใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวง การโฆษณาอาหารสัตว์และพิจารณาของผู้อนุญาตก่อนทำการโฆษณาอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๑
     
     
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๑

     
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๒
     
     
กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตและใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ ๒๕๖๕
     
     
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
     
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะหรือคุณสมบัติของวัตถุที่ห้ามใช้ผสม ในอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๘

     
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙

๑๐ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๐

๑๑ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๒ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว พ.ศ.๒๕๕๙

๑๓ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะ ขนาดของป้าย และข้อความที่แสดงว่าเป็นสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๔ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การแสดงฉลากและข้อความในฉลาก สำหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๕ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๖ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๗ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๘ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

๑๙ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐

๒๐ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน และการแก้ไขรายการทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๑ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งเลิกกิจการ จํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่กรณีเลิกกิจการ ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้อนุญาต ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต และการแจ้งการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๒ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสําหรับผู้ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๓ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดลักษณะของอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๔ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ จัดให้มีหนังสือรับรองเพื่อประกอบการนําเข้า พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๕ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกรณีผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อนำไปใช้เลี้ยงสัตว์ของตนเอง พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๖ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงความจำนงขอเป็นผู้รับใบอนุญาตแทนกรณีผู้รับใบอนุญาตตาย พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๗ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ วัตถุที่ห้ามใช้เป็นภาชนะบรรจุ และการใช้ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์เพื่อขาย พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๘ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ และสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์เพื่อขาย พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๙ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙

     
๓๐ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ.๒๕๕๙

๓๑ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๒ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ ปริมาณการใช้ และเงื่อนไขในการห้ามผลิต นำเข้า หรือขายอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙

๓๓ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งเป็นผู้ผลิตเพื่อขาย หรือผู้นำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ.๒๕๕๙

๓๔ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๕ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ผลิตต้องปฏิบัติ ในการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อการส่งออก  พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๖ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง วัตถุซึ่งอาจมีได้โดยธรรมชาติที่เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบที่ได้มาจากพืช พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๗ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๘ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนำเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า พ.ศ.๒๕๖๐

๓๙ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนำเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก พ.ศ.๒๕๖๐

๔๐ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท หรือชนิดของใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใบรับรอง การต่ออายุใบรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๐

๔๑ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔๒ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔๓ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง พ.ศ. ๒๕๖๑

๔๔ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ผสมยาที่ห้ามผลิต นำเข้า ขาย และใช้ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔๕ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
พ.ศ. ๒๕๖๑

๔๖ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน และการแก้ไขรายการทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔๗ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ ปริมาณการใช้ และเงื่อนไขในการห้ามผลิต นำเข้า หรืขายอาหารสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔๘ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทของอาหารสัตว์ที่ห้ามนำเข้า พ.ศ. ๒๕๖๑

๔๙ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขอต่ออายุ ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และใบขอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๑

๕๐ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕๑ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และแบบใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕๒ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ ปริมาณการใช้และเงื่อนไขในการห้ามผลิต นำเข้า หรืิอขายอาหารสัตว์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

๕๓ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภท ชนิด และคุณสมบัติของอาหารสัตว์ที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕๔ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทอาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ. ๒๕๖๒

๕๕ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารสัตว์ที่ผสมยา ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตเพื่อขาย หรือขาย พ.ศ. ๒๕๖๒

๕๖ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขอต่ออายุ ใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และแบบใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕๗ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

๕๘ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒

๕๙ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๖๐ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

๖๑ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะของอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๖๒ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๔

๖๓ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๔

๖๔ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ ปริมาณการใช้และเงื่อนไขในการห้ามผลิต นำเข้า หรือขายอาหารสัตว์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

๖๕ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนำเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคแอฟริกาในสุกร พ.ศ.๒๕๖๓

๖๖ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารสัตว์ที่ผสมยา ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตเพื่อขาย หรือขาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

๖๗ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท หรือชนิดของใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใบรับรอง การต่ออายุใบรับรอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
     
๖๘ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะของอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     
๖๙ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     
๗๐ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๖ 
     
๗๑ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     
๗๒ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     
๗๓ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ ๒๕๖๗ 
     
     
     
     
ระเบียบกรมปศุสัตว์  
     
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการทำลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ กรณีเลิกกิจการ ผู้รับใบอนุญาตไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการค้น ยึด อายัดอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์เป็นตัวอย่างเพื่อทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห์คุณภาพและการดำเนินการเมื่อผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์เป็นตัวอย่างเพื่อทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห์คุณภาพ และการดำเนินการเมื่อผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕  
     
     
ประกาศกรมปศุสัตว์  
     
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติกรณีผู้นําเข้าอาหารสัตว์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ และแบบใบรับรอง
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิต พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการนำเข้าอาหารสัตว์ที่มาจากสัตว์ปีก หรือมีส่วนผสมของสัตว์ปีก หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ปีกที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการนำเข้าอาหารสัตว์ซึ่งมาจากโคหรือมีส่วนผสมที่มาจากโค หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากโคที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง จดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตวที่์ผสมยา พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดรายละเอียดของใบสั่งใช้ยา พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง คุณสมบัติและหน้าที่ของสัตวแพทย์ผู็ควบคุมระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขนส่ง และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๐ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การแสดงข้อความในฉลากหรือเอกสารระบุรายละเอียด สำหรับอาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๑ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การจัดทำแบบสรุปรายงานปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพที่นำผสมอาหารสัตว์ และรายงานการขายอาหารสัตว์ที่ผสมยาต้านจุลชีพและไม่มียา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๒ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๓ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดราชื่อยาที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ในวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันโรค พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๔ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๕ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และเอกสารรับแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๖ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และเอกสารรับแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๕
     
๑๗ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แนวทางการนำกัญชง กัญชา มาใช้เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ หรือเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๕
     
๑๘ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติกรณีผู้นําเข้าอาหารสัตว์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     
๑๙ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบเอกสารผ่านการตรวจสอบอาหารสัตว์นำเข้า
พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     
๒๐ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์
และเอกสารผ่านการตรวจสอบอาหารสัตว์ส่งออก พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     
๒๑ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ และแบบใบรับรอง
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     
๒๒ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     
     
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
     
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
     
 
ย้อนกลั
 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th