www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การจัดทำแผนตามแบบรายงาน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
   
มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางสั่งการ และปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
   
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และสร้างความรับรู้ทางกฎหมาย
   
บัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร
   
มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
   
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายวรฉัตร วิรัชลาภ พร้อมเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักกฎหมาย เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ของกรมปศุสัตว์ ๒๕๖๕
   
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายวรฉัตร วิรัชลาภ พร้อมเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักกฎหมาย เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ของกรมปศุสัตว์ ๒๕๖๕
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๖๑๑/๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
   
เชิญเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สำนักงานส่งกำลังบำรุง)
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ระงับการฉีดวัคซีนกาฬโรคแอฟริกาในม้าในประเทศไทย
   
วันอังคารที่ 10 พ.ค. 2565 เวลา 09.30 น. นายวรฉัตร วิรัชลาภ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษามาตรการตามข้อเสนอเชิงนโยบาย โครงการฟื้นฟู เยียวยาและปรับโครงสร้างการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายกลางถึงรายย่อย
   
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุมาลี จำเริญ นิติกรชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัล "คนดีศรีปศุสัตว์"
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) พ.ศ.2565
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๗๕/๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
   
สำนักกฎหมายคัดเลือก นายแสนศักดิ์ เหลืองเกื้อกุลชัย เข้าเป็นข้าราชการดีเด่นกรมปศุสัตว์
   
ใบประกาศเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ
   
แจ้งการจัดกิจกรรม 5ส ของสำนักกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565
   
กรมปศุสัตว์คว้า 2 รางวัลความเป็นเลิศ จากนายกรัฐมนตรี
   
แจ้งเลื่อนการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2565
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๖๙๘/๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)
   

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ฉบับที่ ๓)

   

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต ๘๓/๒๕๖๔ เรื่อง ขายทอดตลาด

   
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๕๔๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness)
   

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๔

   
การจัดทำแผนตามแบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์ประเภทสุนัข และแมว
   
คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) ที่ ๓/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) ที่มีแมลงเป็นพาหะ
   
คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) ที่ ๒/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) ในม้าลาย
   
คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) ที่ ๑/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness)
   
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒)
   
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
   
แนวทางการจัดการสุนัขจรจัด (คำพิพากษาศาลปกครองสุงสุด)
   
  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป (ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)
   
  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ฉบับที่ ๔)
   
  มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน
   
  เรื่องที่ ๑ การฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเช่าบ้านที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิคืน ศึกษากรณีคดีดำหมายเลขที่ ๒๒๐/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ ๒๗๐๗/๒๕๖๑ (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) (นายประสิทธิ์ เกษตะระ)
   
  เรื่องที่ ๒ การฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้างค่าก่อสร้าง ศึกษากรณีคดีดำหมายเลขที่ พ. ๓๗/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ พ. ๑๗๔/๒๕๕๙ (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) (นายประสิทธิ์ เกษตะระ)
   
  มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน (นายพงศธร โกนิล)
   
  มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน (นายเอกอัคระ ทะชาดา)
   
   
 
<< หน้าที่ 1 2 3 4 >>
 
 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th