www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
กรมปศุสัตว์ จัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง " นักจัดการงานทั่วไป " 
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง " นักจัดการงานทั่วไป " 
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง " นักจัดการงานทั่วไป " 
   
ระบบกลางทางกฎหมาย 
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง " นักจัดการงานทั่วไป " 
   
มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
   
บัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง " นิติกร " 
   
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง " นิติกร " 
   
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง " นิติกร " ( ฉบับที่ 2 ) 
   
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง "นิติกร" 
   
เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง " นิติกร " 
   
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง "นิติกร" 
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๕๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์
และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
   
กรมปศุสัตว์ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย จัดรณรงค์บริโภคนมทั่วไทย ในวันดื่มนมโลก : World Milk Day 
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๔๘๔/๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
   
บัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง "นิติกร" 
   
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง "นิติกร" 
   
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง "นิติกร" 
   
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง "นิติกร"
   
กรมปศุสัตว์จัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านทุจริต และประพฤติมิชอบ
   
รับฟังความคิดเห็น ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๐๙๓/๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์
   
เข้าร่วมชี้แจงและตอบข้อสงสัยด้านกฎหมาย นายพฤศจิ เนื่องจำนงค์ พร้อมคณะ
   
พิธีรับ-มอบงาน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์
   
๑๙ ตุลาคม วันเทคโนโลยีของไทย
   
การจัดทำแผนตามแบบรายงาน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
   
มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางสั่งการ และปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
   
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และสร้างความรับรู้ทางกฎหมาย
   
บัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร
   
มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
   
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายวรฉัตร วิรัชลาภ พร้อมเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักกฎหมาย เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ของกรมปศุสัตว์ ๒๕๖๕
   
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายวรฉัตร วิรัชลาภ พร้อมเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักกฎหมาย เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ของกรมปศุสัตว์ ๒๕๖๕
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๖๑๑/๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
   
เชิญเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สำนักงานส่งกำลังบำรุง)
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ระงับการฉีดวัคซีนกาฬโรคแอฟริกาในม้าในประเทศไทย
   
วันอังคารที่ 10 พ.ค. 2565 เวลา 09.30 น. นายวรฉัตร วิรัชลาภ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษามาตรการตามข้อเสนอเชิงนโยบาย โครงการฟื้นฟู เยียวยาและปรับโครงสร้างการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายกลางถึงรายย่อย
   
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุมาลี จำเริญ นิติกรชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัล "คนดีศรีปศุสัตว์"
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) พ.ศ.2565
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๗๕/๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
   
สำนักกฎหมายคัดเลือก นายแสนศักดิ์ เหลืองเกื้อกุลชัย เข้าเป็นข้าราชการดีเด่นกรมปศุสัตว์
   
ใบประกาศเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ
   
แจ้งการจัดกิจกรรม 5ส ของสำนักกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565
   
กรมปศุสัตว์คว้า 2 รางวัลความเป็นเลิศ จากนายกรัฐมนตรี
   
แจ้งเลื่อนการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2565
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๖๙๘/๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)
   

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ฉบับที่ ๓)

   

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต ๘๓/๒๕๖๔ เรื่อง ขายทอดตลาด

   
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๕๔๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness)
   

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๔

   
การจัดทำแผนตามแบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์ประเภทสุนัข และแมว
   
คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) ที่ ๓/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) ที่มีแมลงเป็นพาหะ
   
คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) ที่ ๒/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) ในม้าลาย
   
คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) ที่ ๑/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness)
   
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒)
   
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
   
แนวทางการจัดการสุนัขจรจัด (คำพิพากษาศาลปกครองสุงสุด)
   
  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป (ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)
   
  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ฉบับที่ ๔)
   
  มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน
   
  เรื่องที่ ๑ การฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเช่าบ้านที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิคืน ศึกษากรณีคดีดำหมายเลขที่ ๒๒๐/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ ๒๗๐๗/๒๕๖๑ (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) (นายประสิทธิ์ เกษตะระ)
   
  เรื่องที่ ๒ การฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้างค่าก่อสร้าง ศึกษากรณีคดีดำหมายเลขที่ พ. ๓๗/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ พ. ๑๗๔/๒๕๕๙ (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) (นายประสิทธิ์ เกษตะระ)
   
  มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน (นายพงศธร โกนิล)
   
  มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน (นายเอกอัคระ ทะชาดา)
   
   
 
<< หน้าที่ 1 2 3 4 >>
 
 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th