www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

 


(ว่าง)

หัวหน้ากลุ่มคดีปกครอง
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414

     

นางสาวปิยนุช ศรีคอนไทย
นิติกรชำนาญการ
กลุ่มคดีปกครอง
โทรศัพท์ 0-2653-4423 ต่อ 1414

นางสาวนฤมล เจริญพักตร์
นิติกรชำนาญการ
กลุ่มคดีปกครอง
โทรศัพท์ 0-2653-4423 ต่อ 1414

นายพงศธร โกนิล
นิติกรชำนาญการ
กลุ่มคดีปกครอง
โทรศัพท์ 0-2653-4423 ต่อ 1414

     

นายวิรวิชญ์ เรืองเพ็ง
นิติกร
กลุ่มคดีปกครอง
โทรศัพท์ 0-2653-4423 ต่อ 1414

นางสาวสร้อยสุดา กั้วศรี
นิติกร
กลุ่มคดีปกครอง
โทรศัพท์ 0-2653-4423 ต่อ 1414

 

     

 

   

   
ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
   
ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับคดีปกครอง
   
งานดำเนินคดีปกครอง ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พยานหลักฐานต่างๆ ที่เป็นผู้ฟ้องคดี หรือถูกฟ้องคดีปกครอง โดยทำคำฟ้อง คำให้การแก้ไขเพิ่มเติม คำฟ้อง คำคัดค้าน คำให้การ และให้คำปรึกษา ชี้แนะตอบข้อหารือ และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการผ่านสื่อต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
   
การพิจารณา และตรวจสอบคำอุทธรณ์ หรือคำโต้แย้ง

-:- ติดต่อ กลุ่มคดีปกครอง โทร : 02-653-4444 ต่อ 1414 -:-

           


 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th