www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

 

 

ประชาสัมพันธ์สมัครงาน
   
บัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่
 
ประกาศกรมปศุสัตว์ รับสมัครพนังงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
 
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
   
ใบสมัครตอบรับ เข้าสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
   
 
 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th