www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

 


นางธารารักษ์ ฟูอ้าย 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-653-4423 ต่อ 1412

     

นางสาวจุฑารัตน์ ขลิบปั้น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-653-4423 ต่อ 1412

นางสาววลัยลักษณ์ อิ่มใจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-653-4423 ต่อ 1412

นายปัญญา จำปา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-653-4423 ต่อ 1412

     

นางสาวสุทธิมาลย์ อจลบุญ
เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-653-4423 ต่อ 1412

( ว่าง )
นักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-653-4423 ต่อ 1412

นายจิรัฐติกร ปารี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-653-4423 ต่อ 1412

     

( ว่าง )
พนักงานจ้างเหมาสแกนเอกสาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-653-4423 ต่อ 1412

นายศุพัชร มลิวัลย์
พนักงานขับรถ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-653-4423 ต่อ 1412

 


   
ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไป
   
ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริการบริหารงานบุคคล การติดต่อประสานงาน และงานสถิติข้อมูล
   
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํา แผนงาน งบประมาณ และเร่งรัดการ ปฏิบัติงานฃของสำนักกฎหมายให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนดไว้

-:- ติดต่อ ฝ่ายบริหาร โทร : 02-653-4444 ต่อ 1412 -:-

          


 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th