www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 


ข้อมูลสถิติการตอบข้อหารือ
 
ประจำปีงบประมาณ 2566
   

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2564

   

 

 

กราฟแสดงสถิติการตอบข้อหารือฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

  

กราฟแสดงสถิติการตอบข้อหารือฯ ประจำปีงบประมาณ 2565   กราฟแสดงสถิติการตอบข้อหารือฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

   
   
   
   

 

 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th