www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

 
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
   
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
   
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
   
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
   
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
   
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕
   
พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙
   
ข้อบังคับ ระเบียบกระทรวงการคลัง
   
กฎหมายว่าด้วยปรับเป็นพินัย
   
กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   
 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th