www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 


 

งานวิจัยและงานวิชาการ

 

 

แนวทางการริบทรัพย์สินและคำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง

การริบทรัพย์สิน

คู่มือคำอธิบายพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และปัญหาการบังคับใช้

คู่มือเทคนิคการการตรวจร่างสัญญาและบันทึกข้อตกลงกรณีทั่วไป

คู่มือเทคนิคการตรวจร่างสัญญาและบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศ

กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร : ศึกษากรณีผลกระทบจากโรคระบาดไข้หวัดนกต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อในประเทศไทย (นางสาวสุมาลี จำเริญ)
ข้าราชการ กับ "การลา" ตามระเบียบข้าราชการ (นางสาวศรัญญา แจ้งขำ)

เพิ่มเติม>>>

 

 

 

 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th