www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

 
นายประสิทธิ์ เกษตะระ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มคดีทั่วไปและนิติกรรมสัญญา
โทรศัพท์ 02-653 4423 ต่อ 1413

     

นายเอกอัคระ ทะชาดา
นิติกรชำนาญการ
กลุ่มคดีทั่วไปและนิติกรรมสัญญา
โทรศัพท์ 0-2653-4423 ต่อ 1413

นางสาวอลิษา สายแผ้ว
นิติกรปฎิบัติการ
กลุ่มคดีทั่วไปและนิติกรรมสัญญา
โทรศัพท์ 0-2653-4423 ต่อ 1413

นายพฤศจิ เนืองจำนงค์
นิติกรปฎิบัติการ
กลุ่มคดีทั่วไปและนิติกรรมสัญญา
โทรศัพท์ 0-2653-4423 ต่อ 1413

     


นางสาวจันทร์จิรา คำภากุล
นิติกรปฎิบัติการ
กลุ่มคดีทั่วไปและนิติกรรมสัญญา
โทรศัพท์ 0-2653-4423 ต่อ 1413

 

 

     

 

   

   
ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางอาญา ทางแพ่ง คดีล้มละลาย และการดำเนินคดีตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
   
ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือทางคดี
   
เปรียบเทียบคดีปรับตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องของกรมปศุสัตว์
   
ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการร่างและบริหารสัญญาต่างๆของหน่วยงาน ทั้งสัญญาภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
   
ให้คำปรึกษาความเห็นทางกฎหมาย และบังคับคดี

-:- ติดต่อ กลุ่มคดีทั่วไป และนิติกรรมสัญญาโทร : 02-653-4444 ต่อ 1413 -:-

          


 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th