www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

 

 

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
CRUELTY PREVENTION AND WELFARE OF ANIMAL ACT, B.E. 2557
 
ลำดับ กฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
Downloads
     
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
     
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติ ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
     
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๔  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๖  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขนส่งสัตว์
หรือการนำสัตว์ไปใช้งานหรือใช้ในการแสดง พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๐ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสุนัขในสถานที่เพาะพันธุ์สุนัข 
พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๑ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธุ์แมว 
พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๒ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพช้างในปางช้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๓ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่จำหน่าย
สัตว์เลี้ยง พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๔ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓
     
     
ระเบียบกรมปศุสัตว์  
     
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

     
     
ประกาศกรมปศุสัตว์  
     
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน
องค์กร จัดสวัสดิภาพสัตว์ และสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๓  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การบันทึก และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการใช้งานช้างในปางช้างพ.ศ. ๒๕๖๔
     
     
ประกาศคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  
     
ประกาศคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
เรื่อง การอุทธรณ์ และการพิจารณา วินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
     
     
ข้อหารือ  
     
การแต่งตั้งและการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
     
     
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์  
     
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๗
     
 
ย้อนกลั
 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th