www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

 

 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗
VETERINARY FACILITIES ACT, B.E. 2533
 
ลำดับ กฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
Downloads
     
กฎกระทรวง  
     
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตให้ตั้ง
หรือดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิก)


(ยกเลิก)
กฎกระทรวง กำหนดลักษณะสถานพยาบาลสัตว์และลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวง การขออนุญาต การอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
การโอนใบอนุญาต และการแสดงความจำนงขอประกอบกิจการของผู้รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐
     
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้จัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ยกเลิก)

(ยกเลิก)
     
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตให้ตั้ง
หรือดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
     
กฎกระทรวง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     
     
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
     
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดเครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ที่จําเป็นประจําสถานพยาบาลสัตว์ ผู้ประกอบวิชาชพีการสัตวแพทย์สําหรับสถานพยาบาลสัตว์
ชื่อสถานพยาบาลสัตว์ ลักษณะป้ายชื่อสถานพยาบาลสัตว์ ป้ายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ รายการอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุมัติ
แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของสถานพยาบาลสัตว์ ซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วย สถานพยาบาลสัตว์ ที่ต้องดําเนินการภายใต้กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดของโรค ซึ่งมีลักษณะต้องห้าม
เป็นผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุมัติ
แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของิสถานพยาบาลสัตว์
ซึ่งไม่อยู่ใบังคับของกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ ที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมาย
ว่าด้วย สถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดของโรคซึงมีลักษณะต้องห้ามเป็น
ผู้ขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     
     
ระเบียบกรมปศุสัตว์  
     
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการจัดให้มีหลักฐานเกี่ยวกับ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
และสัตว์ป่วย กับเอกสารที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสัตว์ และรายงานสถิติสัตว์ป่วย พ.ศ. ๒๕๔๗

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ลักษณะและรายละเอียดของรายการค่ารักษาพยาบาลและ
ค่าบริการในสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒
     
     
ประกาศกรมปศุสัตว์  
     
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตใบอนุญาตให้ตั้งหรือดำเนินการ
สถานพยาบาลสัตว์ และสมุดทะเบียน สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ยกเลิก)


(ยกเลิก)
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ลักษณะและรายละเอียดของรายการอัตราขั้นสูง - ขั้นต่ำของค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการในสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ลักษณะและรายละเอียดของรายการค่ารักษาพยาบาล
และค่าบริการในสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต สมุดทะเบียนสถานพยาบาลสัตว์ และหนังสือแสดงความจำนง ตามกฎกระทรวงการขออนุญาต การอนุญาตให้จัดตั้ง
และให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ การโอนใบอนุญาต และการแสดงความจำนง
ขอประกอบกิจการของผู้รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แบบรายงานสถิติสัตว์ป่วยจากหลักฐานการประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุมัติ หนังสืออนุมัติ แบบรายงาน ลักษณะ
และรายละเอียด ป้ายแสดงข้อความแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
     
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต สมุดทะเบียนสถานพยาบาลสัตว์ การโอนใบอนุญาต การแสดงความจำนงขอประกอบกิจการของผู้รับอนุญาต
และการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุมัติ หนังสืออนุมัติ แบบรายงาน
ลักษณะและรายละเอียด ป้ายแสดงข้อความแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     
     
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  
     
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓

     
 
ย้อนกลั
 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th