www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

 

 

พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙

ANIMAL BREEDING DEVELOPMENT ACT, B.E. 2509
 
ลำดับ พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙ Downloads
     
กฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙  
     
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามพระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามพระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามพระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามพระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙
     
     
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์  
     
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙

     
 
ย้อนกลั
 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th