www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

 

 

ข้อบังคับ กฎระเบียบกระทรวงการคลัง

ลำดับ ข้อบังคับ กฎระเบียบกระทรวงการคลัง Downloads
     
ข้อบังคับกระทรวงการคลัง  
     
ข้อบังคับกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการหักเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนนำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     

ข้อบังคับกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการหักเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อนนำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

     
ระเบียบกระทรวงการคลัง  
     
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     
     
 
ย้อนกลั
 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th