หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวง
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรมปศุสัตว์
ข้อบัญญัติ
พรบ./พรก.ที่เกี่ยวข้อง
 
การจัดซื้อ/จัดจ้าง (สำนักกฎหมาย)
 
ประกาศขายทอดตลาด
       - ประกาศกรมปศุสัตว์ที่ ขต ๖๔/๒๕๖๐ เรื่องขายทอดตลาด
 
ประกาศสอบราคา
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
       - ประจำปี 2563
 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัศดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
 
 
       
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th