www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

 

 

บทความทางวิชาการที่น่าสนใจ

 
คำวินิจฉัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 
บทความทางวิชาการ เกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง
 
บทความทางวิชาการ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 
บทความ , หนังสือ (E-book) อื่นๆ
 
 
ย้อนกลับ
 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th