www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

 

ข้อหารือ
 
     
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
     
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ไม่พบข้อมูล
     
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
     
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่พบข้อมูล
     
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
     
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕
     
พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙ ไม่พบข้อมูล
     
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่พบข้อมูล
     
     
 
 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th