www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 


ข้อมูลสถิติการตอบข้อหารือ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เดือน มกราคม ๒๕๖๕
       
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เดือน เมษายน ๒๕๖๕ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
       
       
เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เดือน กันยายน ๒๕๖๕
       

 

 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th