www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 


ข้อมูลสถิติการตอบข้อหารือ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เดือน มกราคม ๒๕๖๖
       
       
       
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เดือน เมษายน ๒๕๖๖  เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖
       
       
 
เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖   
       

 

 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th